కీర్తనలు స్వాతి తిరుణాళ్‌ నవరాత్రి కీర్తనం 6 (ఆరవ రోజు) - సరోరుహాసనజాయే భవతి సామోద మంబ నమామి
పన్తువరాళి - ఆది
పల్లవి:
సరోరుహాసనజాయే భవతి సామోద మంబ నమామి
అనుపల్లవి:
పురన్దరాది సురోత్తమసురుచిరకిరీట-
మణికిరణాఞ్చిత చరణే
చరణము(లు):
యామినీశ మనోజ్ఞతమ రుచిభ్రమ మదవినివారణ పటుసిత
తామరస మృదుకోటరవాసిని సామజరాజ సదృశగమనే
కామమఞ్జు శరాసన నిరుపమకాన్తి హరచిల్లిచలననిహత-
భీమనిబిడాజ్ఞానమలే సులలామ శోభిఫాలతలే వర-
హేమ చారుభూషణలసితే మదహీన మౌనిహృదయైకపదే సుర-
భామినీ నివహగీతగుణే శశిధా మమన్దహసితే జయ భగవతి ॥1॥
మఙ్గళావర శాలివీణాసఙ్గికర మృదులాఙ్గుళి దలజిత-
తుఙ్గకల్పక కిసలయ నివహే దురిత సేవక తాపభరే
భృఙ్గసఞ్చయ వలయిత సుమ సురభీకృత ధమ్మిల్ల రచిత మద-
భఙ్గ సజలామ్భోదకులే నవపఙ్కజోపమ నయనయుగే లస-
దఙ్గరాగ ఘనసార హరిణమదహారభాసి కుచకుంభయుగే హరి-
పుఙ్గవోపమిత మధ్యతలే పరబోధరూపిణి పరే జగదీశ్వరి ॥2।
బాలచన్ద్రవతంసిని పరిజనపాలనైకపరే ఘనపాతక-
శైలభిధురాయిత చరితే కరుణాలవాలాయిత హృదయే
లోలరుచిరాళక పరివృత సువిశాల నిటిలాయిత వదనే
నాలమిహ ఫణినాయకోపి బతాలపితుమయి మహిమానం తే
న్తూలతాం నయ మమోద్యదవిద్యాజాలమాశు నను భారతి సకలం
ఫాలలోచన ముఖాఖిలవన్దిత పద్మనాభ పదసేవకనిరతే ॥3॥
AndhraBharati AMdhra bhArati - svAti tiruNAL kIrtanalu - navarAtri kIrtanaM 6 (Arava rOju) - sarOruhAsanajAyE bhavati sAmOda maMba namAmi ( telugu andhra )