కీర్తనలు స్వాతి తిరుణాళ్‌ నవరాత్రి కీర్తనం 7 (ఏడవ రోజు) - జనని పాహి సదా జగదీశే దేవి
శుద్ధసావేరి - చాపు
పల్లవి:
జనని పాహి సదా జగదీశే దేవి
సురహరవల్లభే
అనుపల్లవి:
అనవద్యతర నవహారాలంకృతే మఞ్జు-
వనజాయత లోచనే వాహినీతటవాసే
చరణము(లు):
శైలరాజతనయే చణ్డముణ్డనాశిని
శూలశోభితకరే సున్దరరూపే
ఫాలరాజితిలకే పరమకృపావతి
పాలితసుజనమాలికే సుర-
సాలకిసలయ చారునిజపాదే ॥1॥
మహితబాహుబల మహిషాసురాది-
గహన దహనాయితే గతమదసేవ్యే
సుహసితజితకున్దే శోణజపాధరి
విహర మమ హృది విధుసదృశముఖి
బహళమలయజబన్ధురే లోక- ॥2।
పరమపావన శ్రీ పద్మనాభసహోదరి
నీలచికురే కేసరివరవాహే
చరితదురితభక్తదరనికరే గౌరి
కురు కృపాం మయి కలిశధరముఖపరిణుతే
ఘనదురితహృతిలోలే ॥3॥
AndhraBharati AMdhra bhArati - svAti tiruNAL kIrtanalu - navarAtri kIrtanaM 7 (EDava rOju) - janani pAhi sadA jagadIshE dEvi ( telugu andhra )