కీర్తనలు స్వాతి తిరుణాళ్‌ మఙ్గళమ్‌ (సాంప్రదాయిక) - భుజగశాయినో నామ మఙ్గళం
యదుకులకామ్భోజి - రూపక
చరణము(లు):
భుజగశాయినో నామ మఙ్గళం
పరమజానతాపీహ కీర్తితమ్‌ |
దహతి పాప్మనాం జాలమఞ్జసా
భువి శిఖీ యథా దారు సఞ్చయమ్‌ ॥
AndhraBharati AMdhra bhArati - svAti tiruNAL kIrtanalu - maN^gaLam (sAMpradAyika) - bhujagashAyinO nAma maN^gaLaM ( telugu andhra )