కీర్తనలు త్యాగరాజ రాగాది సూచిక
అకారాది సూచిక

అఠాణ - ఆదిఅట్ట బలుకుదు విట్ట బలుకుదు వందుకేమిసేతు రామ
అఠాణ - ఆదిఅమ్మ ధర్మసంవర్ధని, యాదుకోవమ్మ
అఠాణ - ఆదిఏల నీ దయరాదు పరాకు జేసే వేల సమయముగాదు
అఠాణ - ఆదిచెడెడు బుద్ధి మానురా
అఠాణ - జంపఅనుపమగుణాంబుధీ యని నిన్ను
అఠాణ - దేశాదిముమ్మూర్తులు గుమిగూడి పొగడే
అఠాణ - రూపకంభజన సేయరాదా? రామ
అఠాణా - రూపకమునారదగానలోల నతజనపరిపాల
అభేరి - ఆదినగుమోము గనలేని నా జాలిఁ దెలిసి
అభోగి - దేశాదినన్ను బ్రోవ నీకింత తామసమా నాపై నేరమేమి బల్కుమా
అమీర్‌ కల్యాణి - దేశాదిమానములేదా తనవాఁడని యభి
అమృతవాహిని - ఆదిశ్రీరామ పాదమా! నీ కృప జాలునే చిత్తమునకు రావే
అసావేరి - ఆదిఏ పనికో జన్మించితినని నన్నెంచవలదు, శ్రీరామ!
అసావేరి - ఆదిమా పాల వెలసి యిక
అసావేరి - ఆదిరారా మా యింటిదాఁక రఘు
అసావేరి - ఆదిలేకనా నిన్ను జుట్టుకొన్నారు?
అసావేరి - చాపుసమయముఁ దెలిసి పుణ్యము లార్జించని
అసావేరి - రూపకమునమ్మక నే మోసబోదునటరా నటరాజవినుత
ఆందోళిక - దేశాదిరాగసుధారస పానముచేసి - రాజిల్లవె ఓ మనసా
ఆనంద భైరవి - ఆదిరామ రామ నీవారము గామా రామ సీతా
ఆనందభైరవి - ఆదినీకే తెలియకబోతే నేనేమి సేయుదురా?
ఆనందభైరవి - ఝంపక్షీరసాగర విహార అపరిమిత ఘోర పాతక విదార
ఆభోగి - ఆదిమనసునిల్ప శక్తిలేకపోతే
ఆరభి - ఆదిచాల కల్లలాడుకొన్న సౌఖ్యమేమిరా
ఆరభి - ఆదిసాధించెనే ఓ మనసా
ఆరభి - చాపుఓ రాజీవాక్ష ఓరజూపుల జూచెద వేరా? నే నీకు వేరా?
ఆరభి - చాపునిన్నే నెరనమ్మినాను నీరజాక్ష నను బ్రోవుము
ఆరభి - చాపుసుందరి నిన్ను వర్ణింప బ్రహ్మాది
ఆరభి - దేశాదినా మొఱలను విని యేమర వలెనా? పామర మనుజులలో
ఆరభి - రూపకమునాద సుధారసం బిలను నరాకృతాయ మనసా
ఆరభి - రూపకచూతాము రారే సుదతులార రంగపతిని
ఆహిరి - ఆదిఆదయ శ్రీరఘువర! నేడేల - రాదయ? ఓ దయాంబుధి!
ఆహిరి - త్రిశ్రలఘుపూలపాన్పుమీద బాగ పూర్ణ పవ్వళించు
ఈశమనోహరి - ఆదిమనసా శ్రీరామచంద్రుని మఱవకే ఏమఱకే ఓ
ఈశమనోహరి - దేశాదిశ్రీ జానకీమనోహర శ్రీ రాఘవ హరి
ఉమాభరణము - ఆదినిజమర్మములను దెలిసిన వారిని
కన్నడ - చాపుభజరే భజ, మానస రామం
కన్నడ - రూపకసాకేత నికేతన సాకే ననఁగలేదా
కన్నడ గౌళ - రూపకసొగసుఁ జూడఁదరమా నీ
కన్నడగౌళ - దేశాదిఓరచూపు జూచేది న్యాయమా
కమాస్‌ - దేశాదిసీతాపతీ నామనసున - సిద్ధాంతమని యున్నానురా
కమాస్‌ - రూపకముసుజన జీవన సుగుణభూషణ రామ
కలావతి - ఆదిఎన్నడు చూతునో ఇనకులతిలక ని
కల్యాణ వసంత - రూపకకనులు తాకని పరకాంతల మనసెటులో రామ
కల్యాణ వసంత - రూపకనాదలోలుఁడై బ్రహ్మానందమందవే మనసా
కల్యాణి - ఆదిభజరే రఘువీరం శర - భరిత దశరథకుమారం
కల్యాణి - ఆదివాసుదేవ యని వెడలిన యీ దౌవారికుని గనరే
కల్యాణి - ఆదిశివే పాహి మా మంబికే! శ్రితఫలదాయకి
కల్యాణి - ఆదిసుందరి నీదివ్యరూపమును
కల్యాణి - ఝంపఅమ్మ రావమ్మ తులసమ్మ నను పాలింపవమ్మ
కల్యాణి - త్రిపుట ( - చాపు)నిధిచాల సుఖమో రాముని స
కల్యాణి - దేశాదిఏతావునరా నిలుకడనీకు - ఎంచిచూడ నగపడవు
కల్యాణి - రూపకంభజన సేయవే మనసా పరమ భక్తితో
కల్యాణి - రూపకనమ్మి వచ్చిన నన్ను నయముగఁ బ్రోవవే నిను
కళానిధి - దేశాదిచిన్న నాఁడే నా చేయి బట్టితివి
కళావతి - ఆదిఒకసారి జూడగ రాదా?
కాంతామణి - దేశాదిపాలింతువో పాలింపవో? బాగైనఁ బల్కుఁ బల్కి నను
కాంభోజి - ఆదిఎవరి మాట విన్నావో రావొ యిందులేవో భళిభళి
కాంభోజి - ఆదిఓ రంగశాయీ బిలిచితే
కాంభోజి - ఆదిమఱి మఱి నిన్నే మొఱలిడ నీ
కాంభోజి - చాపుమహిత ప్రవృద్ధ శ్రీమతి గుహ గణపతిజననీ
కాంభోజి - దేశాదిమాజానకి చెట్ట బట్టఁగ మహరాజవైతివి
కానడ - దేశాదిసుఖియెవరో రామనామ
కానడ - రూపకంశ్రీనారద! నాద సరసీరుహ భృంగ, శుభాంగ
కాపి - ఆదిఅన్యాయము సేయకురా, రామ నన్నన్యునిగ జూడకురా
కాపి - ఆదిఇంత సౌఖ్యమని నేఁ జెప్పజాల
కాపి - చాపుఅతడే ధన్యుడురా; ఓమనసా!
కాపి - ఝంపపాహి మాం శ్రీరామచంద్ర, పాహి మాం శ్రీరామ
కాపి - రూపకనిత్యరూప ఎవరి పాండిత్యమేమి నడచురా
కాపీనారాయణి - దేశాదిసరస సామ దాన భేద దండ చతుర
కిరణావళి - దేశాదిఏటి యోచనలు చేసేవురా
కిరణావళి - దేశాదిపరాకు నీ కేలరా రామ
కీరవాణి - ఆదికలిగియుంటే గదా కల్గును
కుంతలవరాళి - ఆదిశరశరసమరైకసూర శరధిమదవిదార
కుంతలవరాళి - దేశాదికలి నరులకు మహిమలు దెలిపేమి ఫలమనలేదా
కుంతలవరాళి - దేశాదిచెంతనే సదా యుంచుకోవయ్య
కేదార - ఆదిరామా నీపై తనకు ప్రేమబోదు సీతా
కేదారం - ఆదిమరచెడు వాడనా? రామ నిను మదన జనక
కేదారగౌల - ఆదిమా రామచంద్రునికి జయమంగళం
కేదారగౌళ - ఆదితులసీ బిల్వ మల్లికాది జలజ సుమ పూజల గైకొనవే
కేదారగౌళ - ఆదిమా రామచంద్రునికి జయమంగళం
కేదారగౌళ - ఆదిరాముని మఱవకవే ఓ మనసా
కేదారగౌళ - చాపుకరుణాజలధే, దాశరథే, గమనీయ సుగుణ నిధే
కేదారగౌళ - జంపలాలి గుణశాలి వనమాలి సుహృదయన
కేదారగౌళ - రూపకంవేణుగానలోలుని గన, వేయి కన్నులు కావలెనే
కైకవశీ - దేశాదివాచామగోచరమె మనసా
కోకిలధ్వని - ఆదికొనియాడెడి నాయెడ దయ వెలకు
కోకిలధ్వని - ఆదితొలి నేను జేసిన పూజాఫలమీలాగే
ఖరహర ప్రియ - ఆదిచేతులార శృంగారము జేసి చూతును శ్రీరామ
ఖరహరప్రియ - ఆదికోరి సేవింపరారే కోర్కులీడేర
ఖరహరప్రియ - ఆదిచక్కని రాజమార్గము లుండఁగ
ఖరహరప్రియ - ఆదినడచి నడచి చూచే రయోధ్యానగరము గానరే
ఖరహరప్రియ - ఆదిపేరిడి నిను బెంచినవా రెవరే
ఖరహరప్రియ - త్రిపుటప్రక్కల నిలఁబడి గొలిచెడి ముచ్చట బాగ దెల్పరాదా
ఖరహరప్రియ - త్రిశ్రలఘుపాహి రామ రామ యనుచు భజన సేయవే
ఖరహరప్రియ - రూపకంరామ! నీ సమాన మెవరు, రఘువంశోద్ధారక
గంభీరవాణి - దేశాదిసదా మదిన్‌ దలతు గదరా
గమనశ్రమ - రూపకము (షడ్విధ మార్గణి - రూపక)జ్ఞానమొసఁగరాదా గరుడ గమన వాదా
గరుడ ధ్వని - దేశాదిఆనంద సాగర మీదని
గరుడధ్వని - రూపకముతత్త్వ మెఱుఁగఁ దరమా పర
గాంగేయభూషణి - దేశాదిఎవ్వరే రామయ్య నీ సరి
గానమూర్తి - దేశాదిగానమూర్తే శ్రీకృష్ణవేణు
గోపికా వసంత - ఆది (నీలాంబరి - జంప)శ్రీరామ రామ రామ శ్రీమానసాబ్ధి సోమ
గౌరీమనోహరి - జంపగురులేక యెటువంటి గుణికిఁ దెలియఁగబోదు
గౌళ - ఆదిదుడుకు గల న న్నేదొర కొడుకు బ్రోచురా యెంతో
గౌళిపంతు - ఆదికాసిచ్చెడిదే గొప్పాయనురా - కలిలో రాజులకు
గౌళిపంతు - ఆదితెరతీయగ రాదా లోని
గౌళిపంతు - ఆదిమోసబోకు వినవే సత్సహ - వాసము విడువకే
ఘంటా - జంపజయమంగళం నిత్య శుభమంగళం
ఘుర్జరి - ఆదివరాలందుకొమ్మని నాయందు వంచన సేయ న్యాయమా?
చంద్రజ్యోతి - ఆదిశశి వదన, భక్త జనావన, శంకర, నే తాళ గలనా?
చంద్రజ్యోతి - దేశాదిబాగాయెనయ్యా నీ మాయలెంతో
చక్రవాక - రూపకసుగుణములే చెప్పుకొంటి సుందర రఘురామ
చక్రవాకం - త్రిపుటఎటులబ్రోతువో తెలియ నేకాంతరామయ్య
చారుకేశి - దేశాదిఆడమోడిగలదే రామయ్యమాట
చిత్తరంజని - ఆదినాదతను మనిశం శంకరం
చూర్ణికజయతు జయతు సకల నిగమాగమ కుశల కిన్నర కింపురుష
చెంచుకాంభోజి - దేశాదివరరాగలయజ్ఞులు దామనుచు వదరెరయా
ఛాయాతరంగిణి - ఆదికృప జూచుటకు వేళరా రామా
ఛాయాతరంగిణి - రూపకముఇతరదైవములవల్ల ఇలను సౌఖ్యమా రామ
జంగలా - ఆదిఅనాథుఁడనుగాను రామ నే
జగన్మోహిని - ఆదిమామవ సతతం, రఘునాథ!
జగన్మోహిని - రూపకముశోభిల్లు సప్తస్వర సుందరుల భజింపవే మనసా
జనరంజని - చాపునాడాడిన మాట నేడు తప్పవలదు నా తండ్రి శ్రీరామ
జయంతశ్రీ - దేశాదిమఱుగేలరా ఓ రాఘవ
జయంతసేన - ఆదివినుతాసుతవాహన శ్రీరమణ - మనసారఁగ సేవించెద రామ
జయనారాయణి - ఆదిమనవిని వినుమా, మరవ సమయమా?
జయమనోహరి - ఆదియజ్ఞాదులు సుఖమను వారికి సమ మజ్ఞానులు గలరా
జుజాహుళి - ఆదిపరాకుఁ జేసిన నీకేమి ఫలము గలిగెరా? పరాత్పరా!
ఝంకారధ్వని - ఆదిఫణిపతిశాయి! మాం పాతు పాలితాబ్ధిప!
టక్కా - ఆదిరాకా శశివదన ఇంక పరాకా
తోడి - ఆది (దివ్యనామము)హరియనువారి సరి యెవ్వరే
తోడి - ఆదిఏమని మాట్లాడితివో రామ
తోడి - ఆదికద్దనువారికి కద్దు కద్దని మొఱల నిడు
తోడి - ఆదికొలువమరెఁ గదా? కోదండపాణి
తోడి - ఆదికోటినదులు ధనుష్కోటిలో నుండఁగా
తోడి - ఆదిగతి నీవని నే కోరి వచ్చితి తల్లి పరాకా?
తోడి - ఆదిచేసినదెల్ల మఱచితివో? ఓ రామ రామ!
తోడి - ఆదినీవంటి దైవమును షడానన
తోడి - చాపుఏమి జేసిన నేమి? శ్రీరామ, స్వామి కరుణ లేని వారిలలో
తోడి - చాపుప్రొద్దుపోయెను శ్రీరాముని బూని భజింపవే మనసా
తోడి - జంపదాచుకోవలెనా దాశరథి నీ దయ
తోడి - ఝంపమున్ను రావణు బాధ నోర్వక విభీషణుడు మొఱబెట్టగా
తోడి - త్రిపుటఎందు దాగినాఁడో ఈడకు రా
తోడి - త్రిపుటఎందుకు దయరాదురా శ్రీరామచంద్ర నీ
తోడి - దేశాదిదాశరథీ నీ ఋణముఁదీర్ప నా
తోడి - రూపకముఆరగింపవే, పా - లారగింపవే
తోడి - రూపకముతప్పి బ్రతికి పోవ - తరమా? రామ! కలిలో
తోడి - రూపకమునినువినా సుఖముఁగాన నీరజనయన
దర్బారు - ఆదినారద గురుసామి యికనైన నన్నాదరింపవేమి? ఈ కఱవేమి?
దర్బారు - ఆదిముందువెనుక ఇరుప్రక్కలతోడై
దర్బారు - ఆదియోచనా కమల - లోచన ననుఁబ్రోవ
దర్బారు - చాపుపరిపాలయ మాం కోదండపాణే
దర్బారు - త్రిపుటఎందుండి వెడలితివో? ఏవూరో నే తెలియ ఇపుడైన దెలుపవయ్య
దిలీపక - దేశాదిరామా నీ యెడ ప్రేమరహితులకు
దీపక - దేశాదికళల నేర్చిన మును జేసినది
దేవక్రియ - ఆదినాటి మాట మరచితివో? ఓ రామ!
దేవగాంధారి - ఆదికరుణాసముద్ర, నను కావవే, శ్రీరామభద్ర
దేవగాంధారి - ఆదికొలువై యున్నాడే కోదండపాణి
దేవగాంధారి - ఆదికొలువై యున్నాడే కోదండపాణి
దేవగాంధారి - ఆదిక్షీరసాగరశయన నన్ను
దేవగాంధారి - ఆదిశ్రీ తులశమ్మ మాయింట నెలకొనవమ్మ
దేవగాంధారి - దేశాదివినరాద నా మనవి
దేవగాంధారి - దేశాదిసీతావర సంగీత జ్ఞానము
దేవమనోహరి - చాపుఎవరికై యవతారమెత్తితివివో - యిపుడైన తెలుపవయ్య
దేవమనోహరి - దేశాదికన్నతండ్రి నాపై కరుణమానకే గాసితాళనే
దేవమనోహరి - రూపకంకుల బిరుదును బ్రోచుకొమ్ము రమ్ము
దేవామృతవర్షిణి - దేశాది (ఖరహరప్రియ - ఆది)ఎవరని నిర్ణయించిరిరా ని
దేశికతోడి - రూపకరాజు వెడలెఁ జూతాము రారె కస్తూరి రంగ
ధన్యాసి - ఆదిజానకీ నాయక నీకు జయ మంగళం
ధన్యాసి - ఆదిజానకీనాయక నీకు - జయమంగళం నృప సూన సుందరమునకు - శుభమంగళం హరే
ధన్యాసి - చాపునీ చిత్తము నిశ్చలము - నిర్మలమని నిన్నే నమ్మినాను
ధన్యాసి - చాపుశ్రీరామదాస దాసోహం, నీరజ నేత్ర నీకేల సందేహం?
ధన్యాసి - దేశాదిసంగీతజ్ఞానము భక్తివినా సన్మార్గము గలదె మనసా
ధేనుక - దేశాదితెలియలేరు రామ భక్తిమార్గమును
నళినకాంతి - దేశాదిమనవాలకించరాదటే
నవనీత - ఆదిలేమిఁ దెల్పఁ బెద్ద లెవరు లేరో?
నవరస కన్నడ - రూపకంనిను వినా నా మది యెందు నిలువదే శ్రీహరి హరి
నాగస్వరావళి - ఆదిశ్రీపతే! నీ పద చింతన జీవనము
నాట - ఆదిజగదానందకారక! జయ జానకీ ప్రాణ నాయక!
నాటకురంజి - ఆదిమనసు విషయ నట విటుల కొసంగిన
నాదనామక్రియ - ఆదిజయ మంగళం నిత్య శుభ మంగళం
నాదనామక్రియ - ఆదిజయమంగళం నిత్య శుభమంగళం
నాయకి - ఆదినీ భజన గాన రసికుల నే నెందుఁ గానరా రామ
నాయకి - రూపకంకనుగొను సౌఖ్యము, కమలజుకైన గల్గునా
నారాయణ గౌళ - చాపుఇన్నాళ్లు దయరాకున్న వైనమేమి? ఇపుడైన దెలుపవయ్య
నారాయణగౌళ - ఆదికదలేవాఁడుగాఁడే రాముఁడు - కథలెన్నోగలవాఁడె
నీలాంబరి - ఆదిఎన్నఁగ మనసుకురాని పన్నగశాయి సొగసు
నీలాంబరి - త్రిపుటనీకే దయరాక నే జేయు పనులెల్ల నెరవేరునా
నీలాంబరి - దేశాదిమాటాడవేమి నాతో? మాధుర్య పూర్ణాధర
నీలాంబరి - రూపకములాలియూగవే మా - పాలిదైవమా
పంతువరాళి - ఆదిరఘువర! నన్ను మరవ తగునా?
పంతువరాళి - ఆదివాఁడేరా దైవము మనసా
పంతువరాళి - ఆదిశివశివ యనరాదా ఓరీ
పంతువరాళి - చాపుశంభోమహాదేవ శంకర గిరిజారమణ
పంతువరాళి - చాపుసారమేగాని యన్యమార్గవిచార మేటికే ఓ మనసా
పంతువరాళి - త్రిపుటశోభానే
పంతువరాళి - త్రిపుటశోభానే
పంతువరాళి - రూపకంనిన్నే నెరనమ్మినానురా ఓరామ! రామయ్య
పున్నాగవరాళి - ఆదిఇది నీకు మేరగాదుర శ్రీరామ! నా - మది తల్లడిల్లెనురా
పున్నాగవరాళి - ఆదితవదాసోహం, తవదాసోహం, తవదాసోహం దాశరథే
పున్నాగవరాళి - చాపుఇంత భాగ్యమని నిర్ణయింప బ్రహ్మేంద్రాదుల తరమా?
పున్నాగవరాళి - చాపుపాహి కల్యాణ సుందరరామ మాం పాహి కల్యాణ సుందర రామ
పూరి కల్యాణి - రూపకపరిపూర్ణకామ భావమున మఱచినాను
పూరీ కల్యాణి - దేశాదిపరలోక సాధనమే మనసా
పూర్ణచంద్రిక - ఆదితెలిసి రామచింతనతో నామము సేయవే ఓ మనసా
పూర్ణచంద్రిక - ఆదిపలుకవేమి నా దైవమా
పూర్ణలలిత - ఆదికలుగునా పదనీరజ సేవ? గంధవాహ తనయ!
పూర్ణషడ్జము - దేశాదిశ్రీమానినీ మనోహర, చిరకాలమైన మాట యొకటిరా
ప్రతాపవరాళి - ఆదివిన నాసకొని యున్నానురా, విశ్వరూపుఏ
ఫలమంజరి - దేశాదిసనాతన పరమపావన ఘనాఘనవర్ణ కమలానన
ఫలరంజని - దేశాదిశ్రీ నారసింహ మాం పాహి
బంగాళ - సురటి ( - దేశాది)గిరిరాజ సుతా తనయ! సదయ
బంగాళ - దేశాదిసాక్షిలేదనుచు సాధింపకే
బలహంస - ఆదిఇక గావలసిన దేమి మనసా? సుఖమున నుండవదేమి?
బలహంస - ఆదినిన్ను బాసి యెట్ల యుందురో? నిర్మలాత్ములౌ జనులు
బలహంస - రూపకరామఏవ దైవతం రఘుకులతిలకో మే
బహుదారి - ఆదిబ్రోవ భావమా రఘురామ
బిందుమాలిని - ఆదిఎంతముద్దో ఎంత సొగసో
బిలహరి - ఆదిదొరకునా ఇటువంటి సేవ
బిలహరి - ఆదినా జీవాధార నా నోము ఫలమా
బిలహరి - ఝంపతొలి జన్మమున జేయు దుడుకు దెలిసెను రామ
బిలహరి - త్రిపుటనరసింహా! ననుఁ బ్రోవవే శ్రీ లక్ష్మీ
బిలహరి - దేశాదికనుగొంటిని శ్రీరాముని నేఁడు
బిలహరి - రూపకముఇంతకన్నానందమేమొ ఓరామ రామ
బృందావన సారంగ - దేశాదికమలాప్తకుల కలశాబ్ధిచంద్ర, కావవయ్య నను
బేగడ - ఆదిభక్తుని చారిత్రము వినవే మనసా
బేగడ - ఆదిలోకావన చతుర! పాహి మాం
బేగడ - చాపునీవేరా కులధనము సంతతము నీవేరా జీవనము
బేగడ - దేశాదితనవారి తనము లేదా? తారకాధిపానన వాదా?
బేగడ - దేశాదినాదోపాసన చేసేశంకర నారాయణ విధులు వెలసిరి ఓమనసా
బేగడ - రూపకసుందరి నన్నిందరిలోఁ జూచి బ్రోవవమ్మ త్రిపుర
బేహాగ్‌ - ఆదినే నెందు వెతుకుదురా హరి
బౌళి - జంపమేలుకోవయ్య మమ్మేలుకోవయ్య రామ
భవప్రియ - దేశాదిశ్రీకాంత నీయెడ బలాతిబల చెలంగఁగ లేదా వాదా
భిన్నషడ్జమమ్‌ - దేశాదిసరివారిలోన చౌక చాలదాయెనా
భూషావళి - దేశాదితనమీదనే జెప్పుకొనవలె గా
భైరవి - ఆదిఉపచారములను చేకొనవయ్య ఉరగరాజ శయన!
భైరవి - ఆదిఏనాటి నోము ఫలమో ఏ దాన బలమో
భైరవి - ఆదికొలువై యున్నాఁడే కోదండపాణి
భైరవి - ఆదినమ్మినవారిని మఱచేది న్యాయమా రామ
భైరవి - ఆదినీవంటి దైవము నేఁ గాన నీరజాక్ష శ్రీరామయ్య
భైరవి - ఆదిరక్ష బెట్టరె దొరకు లక్ష బెట్టరె
భైరవి - ఆదిరక్షబెట్టరే దొరకు
భైరవి - ఆదిలలితే! శ్రీప్రవృద్ధే! శ్రీమతి - లావణ్య నిధిమతి
భైరవి - ఆదిశ్రీరఘువర సుగుణాలయ
భైరవి - చాపుతనయందే ప్రేమ యనుచు విరిబోణులు
భైరవి - దేశాదిమరియాద గాదయ్యా మనుపవదేమయ్య
భైరవి - రూపకఉపచారము జేసేవారున్నారని మరవకురా
మంజరి - ఆదిపట్టి విడువరాదు నా చేయి పట్టి విడువరాదు
మందారి - దేశాదిపరలోకభయము లేక భవపాశ బద్ధు లయ్యెదరు
మణిరంగు - ఆదిరానిది రాదు సురాసురులకైన
మధ్యమావతి - ఆదిఎవరిచ్చిరిరా శరచాపము; నీ? నికకులాబ్ధి చంద్ర
మధ్యమావతి - ఆదినగుమోము గలవాని నా మనోహరుని
మధ్యమావతి - ఆదిముచ్చట బ్రహ్మాదులకు దొరకునా ముదితలార జూతము రారే
మధ్యమావతి - ఆదిరామనామం భజరే మానస
మధ్యమావతి - ఆదివినాయకుని వలెను బ్రోవవే, నిను వినా వేల్పు లెవరమ్మ?
మధ్యమావతి - ఆదివేంకటేశ నిను సేవింపను పది
మధ్యమావతి - ఆదిశరణు శరణనుచు మొరలిడిన, నాగిరములన్ని పరియాచకమౌనా
మధ్యమావతి - జంపనాదుపైఁ బలికేరు నరులు
మధ్యమావతి - త్రిపుటదేవ, శ్రీ తపస్తీర్థ పురనివాస, దేహి భక్తి మధునా
మధ్యమావతి - దేశాదిరామకథాసుధారసపానమొక రాజ్యము చేసునే
మధ్యమావతి - రూపకంఅడిగి సుఖము లెవ్వ రనుభవించిరిరా
మధ్యమావతి - రూపకముఅలక లల్లలాడఁగ గని ఆ రాణ్ముని ఎటు పొంగెనో
మనోరంజని - ఆదిఅటుకారాదని బల్క నభిమానము లేకపోయెనా
మనోహరి - రూపకపరితాపముఁగని యాడిన
మలయమారుతము - రూపకముమనసా ఎటులోర్తునే నా
మానవతి - దేశాదిఎవరితో నే దెల్పుదు రామ
మాయామాళవగౌళ - దేశాదివిదులకు మ్రొక్కెద సంగీత కో
మారరంజని - ఆదిమనసా! శ్రీరాముని దయలేక మాయమైన విధమేమి
మారువధన్యాసి - దేశాదిమృదుభాషణా నతవిభీషణా
మార్గహిందోళం - దేశాదిచలమేలరా సాకేతరామ
మాళవశ్రీ - ఆదిఎన్నాళ్లు తిరిగెడిది యెన్నాళ్లు?
మాళవశ్రీ - దేశాదిఎవరున్నారు బ్రోవ
మాళవి - ఆదినెనరుంచినాను అన్నిటికి
ముఖారి - ఆదిఏలావతార మెత్తుకొంటివి ఏమికారణము రాముఁడై
ముఖారి - ఆదికారుబారు సేయువారు గలరే? నీవలె సాకేత నగరిని
ముఖారి - ఆదిక్షీణమై తిరుగ జన్మించే
ముఖారి - ఆదిచింతిస్తున్నాఁడే యముఁడు
ముఖారి - ఆదితలచినంతనే నా తనువేమో ఝల్లనెరా
ముఖారి - చాపుఇందుకా యీ తనువును బెంచిన
ముఖారి - దేశాదిసరసీరుహాసన రామ సమయము బ్రోవ చిద్ఘన
ముఖారి - రూపకముఎంతని నే వర్ణింతును శబరీభాగ్య
మోహన - ఆదిభవనుత నా హృదయమున రమింపుము బడలికదీఱ
మోహన - ఆదిమోహనరామ ముఖజిత సోమ ముద్దుగఁ బల్కుమా
మోహన - చాపుఎవరురా నినువినా గతిమాకు
మోహన - చాపుమాటి మాటికి దెల్పవలెనా ముని మానసార్చిత చరణ
మోహన - జంపజయ మంగళం నిత్య శుభ మంగళం
మోహన - దేశాదినను పాలింప నడచి వచ్చితివో నాప్రాణనాథ
యదుకుల కాంభోజి - ఆదిఅది కాదు భజన, మనసా
యదుకుల కాంభోజి - త్రిశ్రలఘుపాహి రామచంద్ర రాఘవ హరే మాం
యదుకులకాంభోజి - జంప (దివ్యనామము)శ్రీరామ జయరామ శృంగారరామ యని - చింతింపరాదె ఓ మనసా
యదుకులకాంభోజి - జంపహెచ్చరికగా రార హే రామచంద్ర
యదుకులకాంభోజి - ఝంపశ్రీరామ రఘురామ శృంగార రామయని చింతించరాదె ఓ మనసా
యదుకులకాంభోజి - దేశాదిఏ తావున నేర్చితివో రామ; యెందుకింత గాసి
యదుకులకాంభోజి - దేశాదినీదయచే రామ నిత్యానందుఁడైతి
యమునాకల్యాణి - రూపకంవిధి శక్రాదులకు దొరుకునా? ఇటువంటి సన్నిధి వేడుక జూతాము రారె
రంజని - రూపకదుర్మార్గచరాధములను దొరనీవనజాలరా
రవిచంద్రిక - ఆదినిరవధి సుఖద నిర్మలరూప నిర్జితమునిశాప
రవిచంద్రిక - ఆదినిరవధిసుఖద నిర్మలరూప నిర్జితమునిశాప
రవిచంద్రిక - దేశాదిమాకేలరా విచారము
రాగపంజరం - చాపువరదా! నవనీతాశ! పాహి, వరదానవ మదనాశా! ఏహి
రాగపంజరం - దేశాదిసార్వభౌమా, సాకేతరామ, మనసార బల్కరాద
రామప్రియ - దేశాదిసందేహమును దీర్పుమయ్య, సాకేత నిలయ, రామయ్య
రామమనోహరి - ఆదిసీతామనోహర, శృంగార శేఖర
రీతిగౌళ - ఆదిజో జో రామ ఆనందఘన జో జో జో రామ
రీతిగౌళ - ఆదిద్వైతము సుఖమా అద్వైతము సుఖమా
రీతిగౌళ - ఆదినీ దయ గల్గుటే భాగ్యమని - నిజముగ నేల దోచదో?
రీతిగౌళ - ఆదిబడలిక దీర పవ్వళించవే
రీతిగౌళ - ఆదిబడలిక దీర పవ్వళించవే
రీతిగౌళ - ఆదిబాలే బాలేందు భూషణి భవరోగ శమని
రీతిగౌళ - చాపునన్ను విడిచి కదలకురా - రామయ్య వదలకురా
రీతిగౌళ - చాపుసీతానాయక శ్రితజనపోషక శ్రీరఘుకులతిలక ఓ రామ
రీతిగౌళ - దేశాదిచేర రా వదేమిరా? రామయ్య!
రీతిగౌళ - రూపకంరాగ రత్న మాలికచే రంజిల్లునట, హరి
రుద్రప్రియ - రూపకంలావణ్యరామ కనలార జూడరే
రేవగుప్తి - దేశాదిగ్రహబలమేమి శ్రీరామానుగ్రహబలమే బలము
లతాంగి - దేశాదికంటఁజూడుమీ ఒకపరి క్రీ
లలిత - రూపకముసీతమ్మ మాయమ్మ శ్రీరాముఁడు మాతండ్రి
వకుళాభరణం - త్రిపుటఏ రాముని నమ్మితినో నేనే పూలఁబూజ జేసితినో
వనస్పతి - ఆదిపరియాచికమా మా మాట పదుగురిలో పొగడినది
వనాళి - ఆదిఅపరాధముల నోర్వ సమయము
వరాళి - ఆదిఈ మేను గలిగినందుకు సీతారామ - నామమే బల్కవలెను
వరాళి - ఆదికన కన రుచిరా కనకవసన! నిన్ను
వరాళి - ఆదికరుణ ఏలాగంటే నీ విధమే కల్యాణసుందర రామ
వరాళి - చాపుఏటి జన్మమిది హా ఓ రామ
వర్ధని - రూపకంమనసా, మన సామర్ధ్యమేమి?
వసంత - ఆదిఎట్లా దొరకితివో? ఓ రామ
వసంతభైరవి - ఆదిరమారమణ! భారమా? నన్ను బ్రోవుమా, శ్రీకర!
వసంతభైరవి - రూపకమునీదయరాదా
వసంతవరాళి - రూపకపాహి రామదూత జగ త్ప్రాణకుమార మాం
వాగధీశ్వరి - ఆదిపరమాత్ముఁడు వెలిఁగే ముచ్చట బాగ తెలుసుకోరె
విజయశ్రీ - ఆదివరనారద నారాయణ
వీరవసంత - ఆదిఏమని పొగడుదురా శ్రీరామ ని
శంకరాభరణము - ఆదిఎదుట నిలచితే నీదు సొమ్ము లేమి బోవురా?
శంకరాభరణ - ఆదిసుందరేశ్వరుని జూచి సురలఁ
శంకరాభరణ - చాపుబుద్ధిరాదు బుద్ధిరాదు పెద్దల సుద్దులు వినక
శంకరాభరణ - త్రిశ్రలఘువరలీల గానలోల సురపాల సుగుణజాల
శంకరాభరణం - ఆదిఈ వరకు జూచినది చాలదా? యింక నా రీతియా?
శంకరాభరణం - ఆదిమరియాద గాదురా
శంకరాభరణం - ఖండలఘువుసీతాకల్యాణ వైభోగమే, రామ కల్యాణ వైభోగమే
శంకరాభరణము - ఆదినా పాలి శ్రీరామ భూపాలకస్తోమ కాపాడసమయము నీ పాదము లీర
శంకరాభరణము - ఆదిరామ శ్రీరామ లాలీ ఊగుచు ఘన
శంకరాభరణము - ఆదిస్వరరాగసుధారసయుత భక్తి
శంకరాభరణము - ఖండలఘువుసీతాకల్యాణ వైభోగమే
శంకరాభరణము - రూపకముమనసు స్వాధీనమైన యా ఘనునికి
శహన - ఆదివందనము రఘునందన సేతు - బంధన భక్త చందన రామ
శహన - చాపురామ రామ రామ లాలి శ్రీరామ
శహాన - ఆదిఈవసుధ నీవంటి దైవము నెందు గానరా
శహాన - ఆదిగిరిపై నెలకొన్న రాముని గురితప్పక గంటీ
శహాన - ఆదిదేహి తవ పద భక్తిం, వైదేహి పతిత పావనీ, మే సదా
శహాన - చాపుఊరకయే కల్గునా రాముని భక్తి
శహాన - రూపకంరఘుపతే! రామ! రాక్షస భీమ!
శుద్ధదేశి - ఆదిఎందు కౌగిలింతురా? ని - న్నెంతని వర్ణింతురా?
శుద్ధదేశి - దేశాదిరఘు నందన! రాజ మోహన! రమియింపవే నా మనసున
శుద్ధబంగాళ - ఆదితొలి నేఁ జేసిన పూజాఫలము
శుద్ధబంగాళ - ఆదిరామభక్తి సామ్రాజ్య - మేమానవుల కబ్బెనో మనసా
శుద్ధబంగాళ - రూపకతప్పగనే వచ్చునా తనువుకు లంపట నీ కృప
శుద్ధసావేరి - ఆదిఒరుల నాడుకోవలసినదేమి? పరమ పావన శ్రీరామ
శుద్ధసావేరి - ఆదిదరిని తెలిసికొంటి త్రిపుర సుం
శుద్ధసావేరి - ఆదిలక్షణములు గల శ్రీరామునికి ప్రదక్షిణ మొనరింతము రారే
శుద్ధసావేరి - రూపకముకాలహరణ మేలరా హరే సీతారామ
శుద్ధసీమంతిని - ఆదిజానకీరమణ భక్త పారి
శృతిరంజని - దేశాదిఏ దారి సంచరింతురా ఇఁకఁ బల్కురా
శ్రీ - ఆదిఎందరో మహానుభావు లందరికి వందనము
శ్రీ - ఆదియుక్తము గాదు నను రక్షింపక యుండేది రామ
శ్రీ - దేశాదినామకుసుమములచేఁ పూజించే నరజన్మమే జన్మము మనసా
శ్రీమణి - దేవాదిఏమందునే విచిత్రమును? యిలలోన మనుజులాడున
శ్రీరంజని - ఆది (దివ్యనామము)బ్రోచే రారెవరే రఘుపతీ
శ్రీరంజని - ఆదిమాఱుబల్కకున్నా వేమిరా - మా మనోరమణ
శ్రీరంజని - దేశాదిభువిని దాసుఁడనే పేరాసచే
శ్రీరంజని - దేశాదిసరియెవ్వరే శ్రీ జానకి నీ
శ్రీరంజని - రూపకముసొగసుగా మృదంగతాళము జతగూర్చి నినుఁ
సరసాంగి - దేశాదిమేను జూచి మోస బోవకే, మనసా లోని జాడ లీలాగు కదా
సరస్వతి - రూపకంఅనురాగము లేని మనసున సుజ్ఞానము రాదు
సరస్వతీ మనోహరి - దేశాదిఎంతవేడుకొందు రాఘవ
సామ - ఆదిశాంతములేక సౌఖ్యములేదు - సారసదళనయన
సామ - చాపుఎటులైన భక్తి వచ్చుటకే యత్నము సేయవే
సారంగ - చాపుఏహి త్రిజగదీశ! శంభో! మాం పాహి పంచనదీశ
సారంగ - జంపనీవాఁడ నే గాన నిఖిలలోక నిదాన
సారంగ - దేశాదిఎంత భాగ్యమో మాపాలఁ గల్గితివి
సారంగ - రూపకంమామవ! రఘురామ, మరకత మణిశ్యామ
సారమతి - దేశాదిమోక్షముగలదా భువిలో జీవ - న్ముక్తులు గానివారలకు
సాళగభైరవి - దేశాదిసంగీత శాస్త్రజ్ఞానము, సారూప్య సౌఖ్యదమే మనసా
సావేరి - ఆదికన్నతల్లి నీవు నా పాలఁగలుగ
సావేరి - ఆదినీవు బ్రోవవలెనమ్మ నను, నిఖిలలోకజననీ
సావేరి - ఆదిరామ బాణత్రాణ శౌర్య
సావేరి - ఆదిసంసారులైతే నేమయ్య, శిఖిపింఛావతంసు డెదుట నుండగ
సావేరి - రూపకంబలము కులము ఏల రామ భక్తి కారణము
సింధుకన్నడ - దేశాది (కేసరి - దేశాది)నన్ను కన్నతల్లి నా భాగ్యమా
సింధుధన్యాసి - దేశాది (ఉదయరవిచంద్రిక - దేశాది)ఎంతనేర్చిన ఎంతజూచిన
సింధునామ క్రియ - దేశాదిదేవాది దేవ, సదాశివ, దిననాథ సుధాకర దహన నయన
సిద్ధసేన - రూపకంఎవరైన లేరా పెద్దలు? ఇలలోన దీనుల బ్రోవను
సుప్రదీపం - ఆదివరశిఖివాహన! వారిజ లోచన
సురటి - ఆదిపతికి హారతీరె సీతా
సురటి - ఆదిపరాముఖమేలరా రామయ్య
సురటి - ఆదిరామచంద్ర నీ దయ రామ ఏలరాదయ
సురటి - చాపుమాకులమున కిహ పర మొసగిన నీకు మంగళం శుభమంగళం
సురటి - దేశాదిగీతార్థము సంగీతానందము
సురటి - దేశాదివేరెవ్వరేగతి, వేమారులకు, సీతాపతి
సురటి - రూపకముభజనపరులకేల దండ - పాణి భయము మనసా! రామ
సూర్యకాంతము - ఆదిముద్దుమోము యేలాగు చెలంగెనో? మునులెట్లు గని మోహించిరో?
సౌరాష్ట్ర - ఆదిమేలు మేలు రామనామ సుఖ
సౌరాష్ట్ర - ఆదిశ్రీగణపతిని సేవించరారే శ్రితమానవులారా
సౌరాష్ట్రము - ఆదినీ నామరూపములకు - నిత్య జయమంగళం
సౌరాష్ట్రము - రూపకముమేలుకో దయానిధీ మేలుకో దాశరథీ
స్వరభూషణి - రూపకవరదరాజ! నినుఁ గోరి వచ్చితి మ్రొక్కేరా
స్వరావళి - ఝంపప్రారబ్ధ మిట్టుండగ నొరుల నన బనిలేదు రామ
హంసధ్వని - దేశాదిరఘునాయక! నీ పాదయుగ రాజీవముల నే విడజాల
హంసధ్వని - దేశాదిశ్రీరఘుకులమందుఁ బుట్టి
హంసనాదం - దేశాదిబంటురీతిఁ గొలు వీయవయ్య రామ
హమీరు కల్యాణి - దేశాదినీ దాసానుదాసుడనని పేరే యేమి ఫలము
హరికాంభోజి - ఆదిచని తోడితేవే వో మనసా
హరికాంభోజి - ఆదిదినమణి వంశతిలక లావణ్య దీనశరణ్య
హరికాంభోజి - దేశాదిఎంతరాని తన కెంత పోని నీ
హరికాంభోజి - దేశాదిఎందుకు నిర్దయ ఎవరున్నారురా
హరికాంభోజి - దేశాదిలాలి లాలీయని యూచేరా వన
హరికాంభోజి - రూపకంరామ నన్ను బ్రోవ రావేమెకో? లోకాభి
హరికాంభోజి - రూపకముఉండేది రాముఁడొకడు ఊరక చెడిపోకు మనసా
హరికాంభోజి - రూపకముఒకమాట ఒకబాణము
హిందోళము - ఆదిమనసులోని మర్మమును దెలుసుకో
హిందోళము - ఆదిసామజవరగమన సాధుహృ
హిందోళవసంతము - రూపకమురార, సీతారమణి మనోహర!
హుసేని - ఆది (దివ్యనామము)భజరామం సతతం మానస
హుసేని - ఆదిరామా నిన్నేనమ్మినాను - నిజముగ సీతా
హుసేని - రూపకరఘువీర రణధీర రారా రాజకుమార
AndhraBharati AMdhra bhArati - tyAgarAja kIrtanalu - rAgAdi sUchika ( telugu andhra )