కీర్తనలు త్యాగరాజు అడిగి సుఖము లెవ్వ రనుభవించిరిరా
మధ్యమావతి - రూపకం
పల్లవి:
అడిగి సుఖము లెవ్వ రనుభవించిరిరా?
ఆదిమూలమా! రామ! ॥అడిగి॥
అను పల్లవి:
సడలని పాప తిమిరకోటిసూర్య!
సార్వభౌమ! సారసాక్ష! సద్గుణ! ని ॥న్నడిగి॥
చరణము(లు):
ఆశ్రయించి వరమడిగిన సీత
యడవికిఁ బోనాయె;
ఆశరహరణ! రక్కసి యిష్టమడగ
నపుడె ముక్కువోయె; ఓ రామ! ని ॥న్నడిగి॥
వాసిగ నారదమౌని వరమడుగ
వనిత రూపుఁడాయె,
ఆశించి దూర్వాసులు అన్నమడుగ
అపుడె మందమాయె; ఓరామ! ని ॥న్నడిగి॥
సుతుని వేడుక జూడ దేవకియడుగ య
శోద జూడ నాయె;
సతులెల్ల రతి భిక్షమడుగ వారివారి
పతుల వీడనాయె; ఓరామ! ని ॥న్నడిగి॥
నీకేఁ దయబుట్టి బ్రోతువో! బ్రోవవో!
నీ గుట్టు బయలాయె;
సాకేతధామ! శ్రీత్యాగరాజనుత!
స్వామి! యేటి మాయ? ఓరామ! ని ॥న్నడిగి॥
AndhraBharati AMdhra bhArati - tyAgarAja kIrtanalu - aDigi sukhamu levva ranubhaviMchiriraa ( telugu andhra )