కీర్తనలు త్యాగరాజు అపరాధముల నోర్వ సమయము
వనాళి - ఆది
పల్లవి:
అపరాధముల నోర్వ సమయము
కృప జూడు ఘనమైన నా అ..
అను పల్లవి:
చపలచిత్తుఁడై మనసెఱుఁగకనే
జాలికలుగజేసుకొని మొరలనిడే అ..
చరణము(లు):
సకలలోకుల ఫలాఫలము లెఱిఁగి
సంరక్షించుచునుండఁగ న
న్నొకని బ్రోవ తెలియును కీర్తన సుశతక
మొనర్చుకొన్న త్యాగరాజుని అ..
AndhraBharati AMdhra bhArati - tyAgarAja kIrtanalu - aparaadhamula noorva samayamu ( telugu andhra )