కీర్తనలు త్యాగరాజు అమ్మ రావమ్మ తులసమ్మ నను పాలింపవమ్మ
కల్యాణి - ఝంప
పల్లవి:
అమ్మ! రావమ్మ తులసమ్మ నను పాలింప
వమ్మ! సతతము పదములే నమ్మి నానమ్మ ॥అమ్మ॥
అను పల్లవి:
నెమ్మదిని నీ విహ పరమ్ము లొసగుదు వనుచు
కమ్మవిల్తుని తండ్రి గలనైన బాయడట ॥అమ్మ॥
చరణము(లు):
నీ మృదు తనువును గని - నీ పరిమళమును గని
నీ మహత్వమును గని - నీరజాక్షి
తామరస దళనేత్రు - త్యాగరాజునిమిత్రు
ప్రేమతో శిరమునను - బెట్టుకొన్నాడట ॥అమ్మ॥
AndhraBharati AMdhra bhArati - tyAgarAja kIrtanalu - amma raavamma tulasamma nanu paaliMpavamma ( telugu andhra )