కీర్తనలు త్యాగరాజు ఇంతకన్నానందమేమొ ఓరామ రామ
బిలహరి - రూపకము
పల్లవి:
ఇంతకన్నానందమేమొ ఓరామ రామ ॥ఇం॥
అను పల్లవి:
సంతజనులకొల్ల సమ్మతియుంటే కాని ॥ఇం॥
చరణము(లు):
ఆడుచు నాదమునఁ బాడుచు ఎదుటరా
వేడుచు మనసునఁగూడి యుండేది చాలు ॥ఇం॥
శ్రీహరికీర్తనచే దేహాదియింద్రియ స
మూహముల మఱచి సోహమైనదె చాలు ॥ఇం॥
నీజపములవేళ నీజగములు నీపై
రాజిల్లు నయ త్యాగరాజనుత చరిత్ర ॥ఇం॥
AndhraBharati AMdhra bhArati - tyAgarAja kIrtanalu - iMtakannaanaMdameemo ooraama raama ( telugu andhra )