కీర్తనలు త్యాగరాజు ఉండేది రాముఁడొకడు ఊరక చెడిపోకు మనసా
హరికాంభోజి - రూపకము
పల్లవి:
ఉండేది రాముఁడొకడు ఊరక చెడిపోకు మనసా ॥ఉం॥
అను పల్లవి:
చండమార్తాండ మధ్యమండలమునను చెలంగుచు ॥ఉం॥
చరణము(లు):
తామసాది గుణరహితుఁడు ధర్మాత్ముఁడు సర్వసముడు
క్షేమకరుఁడు త్యాగరాజచిత్తహితుఁడు జగమునిండి ॥ఉం॥
AndhraBharati AMdhra bhArati - tyAgarAja kIrtanalu - uMDeedi raamu.rDokaDu uuraka cheDipooku manasaa ( telugu andhra )