కీర్తనలు త్యాగరాజు ఎటులబ్రోతువో తెలియ నేకాంతరామయ్య
చక్రవాకం - త్రిపుట
పల్లవి:
ఎటులబ్రోతువో తెలియ నేకాంతరామయ్య ॥ఎ॥
అను పల్లవి:
కటకట నా చరితము కర్ణకఠోరమయ్య ॥ఎ॥
చరణము(లు):
వట్టి గొడ్డురీతి భక్షించి తిరిగితి
పుట్టులోభులను పొట్టకై పొగడితి
దుష్టులతోఁ గూడి దుష్కృత్యములు సల్పి
ఱట్టుబడిన త్యాగరాజుని దయతో ॥ఎ॥
AndhraBharati AMdhra bhArati - tyAgarAja kIrtanalu - eTulabrootuvoo teliya neekaaMtaraamayya ( telugu andhra )