కీర్తనలు త్యాగరాజు ఏమందునే విచిత్రమును? యిలలోన మనుజులాడున
శ్రీమణి - దేవాది
పల్లవి:
ఏమందునే విచిత్రమును? యిలలోన మనుజులాడున ॥దేమందునే॥
అను పల్లవి:
నీమంత్ర మహిమ నెఱుగలేక
సామాన్యులై పల్కెదరు నీతో ॥నేమందునే॥
చరణము(లు):
తామసంబుచేత తత్త్వముఁబల్కుచు
కామదాసులై కరుణమాలి మదిని
భూమిసంచరించి పొట్టనింపుచును
తామే పెద్దలట; త్యాగరాజనుత! ॥ఏమందునే॥
AndhraBharati AMdhra bhArati - tyAgarAja kIrtanalu - eemaMdunee vichitramunu? yilaloona manujulaaDuna ( telugu andhra )