కీర్తనలు త్యాగరాజు ఓ రంగశాయీ బిలిచితే
కాంభోజి - ఆది
పల్లవి:
ఓ రంగశాయీ బిలిచితే
ఓ యనుచు రారాదా ఓ..
అను పల్లవి:
సారంగవరుఁడు జూచి కైలా
సాధిపుఁడు గాలేదా ఓ..
చరణము(లు):
భూలోక వైకుంఠమిది యని
నీలోన నీవే యుప్పొంగి
శ్రీలోలుఁడై యుంటే మా
చింత దీరే దెన్నడో
మేలోర్వలేని జనులలోనే
మిరుల నొగిలి దివ్యరూపమును ము
త్యాల సరుల యురమును గనవచ్చితి
త్యాగరాజ హృద్భూషణ ఓ..
AndhraBharati AMdhra bhArati - tyAgarAja kIrtanalu - oo raMgashaayii bilichitee ( telugu andhra )