కీర్తనలు త్యాగరాజు కద్దనువారికి కద్దు కద్దని మొఱల నిడు
తోడి - ఆది
పల్లవి:
కద్దనువారికి కద్దు కద్దని మొఱల నిడు
పెద్దల మాటలు నే డబద్ధ మౌనో ॥క॥
అను పల్లవి:
అద్దంపుఁ జెక్కిళ్లచే
ముద్దుగారు మోముఁ జూడ
బుద్ధి గలిగినట్టి
మావద్ద రావదేమిరా ॥క॥
చరణము(లు):
నిద్దుర నిరాకరించి ముద్దుగాఁ దంబురఁ బట్టి
శుద్ధమైన మనసుచే సుస్వరముతోఁ
బద్దు తప్పక భజియించే భక్తపాలనముసేయు
తద్దయశాలివి నీవే త్యాగరాజ సన్నుత ॥క॥
AndhraBharati AMdhra bhArati - tyAgarAja kIrtanalu - kaddanuvaariki kaddu kaddani moRala niDu ( telugu andhra )