కీర్తనలు త్యాగరాజు కనుగొంటిని శ్రీరాముని నేఁడు
బిలహరి - దేశాది
పల్లవి:
కనుగొంటిని శ్రీరాముని నేఁడు ॥క॥
అను పల్లవి:
ఇనకులమందు ఇంపుగాను బుట్టిన
ఇలలోన సీతానాయకుని నేఁడు ॥క॥
చరణము(లు):
భరత లక్ష్మణ శత్రుఘ్నులు కొలువఁ
బవమానసుతుఁడు పాదములఁ బట్ట
ధీరులైన సుగ్రీవప్రముఖులు
వినుతిసేయ త్యాగరాజనుతుని నేఁడు ॥క॥
AndhraBharati AMdhra bhArati - tyAgarAja kIrtanalu - kanugoMTini shriiraamuni nee.rDu ( telugu andhra )