కీర్తనలు త్యాగరాజు కమలాప్తకుల కలశాబ్ధిచంద్ర, కావవయ్య నను
బృందావన సారంగ - దేశాది
పల్లవి:
కమలాప్తకుల కలశాబ్ధిచంద్ర
కావవయ్య నను, కరుణా సముద్ర! ॥కమలా॥
అను పల్లవి:
కమలా కళత్ర! కౌసల్యా సుపుత్ర!
కమనీయ గాత్ర! కామారి మిత్ర! ॥కమలా॥
చరణము(లు):
మును దాసుల బ్రోచినదెల్ల చాల
విని నీ చరణాశ్రితుఁడైతినయ్య
కనికరంబున నాకభయ మియ్యవయ్య
వనజ లోచన! శ్రీ త్యాగరాజ వినుత ॥కమలా॥
AndhraBharati AMdhra bhArati - tyAgarAja kIrtanalu - kamalaaptakula kalashaabdhichaMdra, kaavavayya nanu ( telugu andhra )