కీర్తనలు త్యాగరాజు కళల నేర్చిన మును జేసినది
దీపక - దేశాది
పల్లవి:
కళల నేర్చిన మును జేసినది
గాక నేమి యరవై నాలుగు క..
అను పల్లవి:
కలిమిలేములకుఁ గారణంబు నీవే
కరుణఁజూడవే కడుపుకోసమై క..
చరణము(లు):
కోరి నూపురకొండ దీసి శింగరిముని
కూర్మి భుజించెనా? వైరి తమ్ముడు
సారమైన రంగని ఇల్లు జేర్చెనా?
సరస త్యాగరాజవినుత బ్రోవవే క..
AndhraBharati AMdhra bhArati - tyAgarAja kIrtanalu - kaLala neerchina munu jeesinadi ( telugu andhra )