కీర్తనలు త్యాగరాజు ద్వైతము సుఖమా అద్వైతము సుఖమా
రీతిగౌళ - ఆది
పల్లవి:
ద్వైతము సుఖమా అద్వైతము సుఖమా ద్వై..
అను పల్లవి:
చైతన్యమా విను సర్వసాక్షీ వి
స్తారముగాను దెల్పుము నాతో ద్వై..
చరణము(లు):
గగన పవన తపన భువనాద్యవనిలో
నగధరాజ శివేంద్రాది సురలలో
భగవద్భక్తవరాగ్రేసరులలో
బాగ రమించే త్యాగరాజార్చిత ద్వై..
AndhraBharati AMdhra bhArati - tyAgarAja kIrtanalu - dvaitamu sukhamaa advaitamu sukhamaa ( telugu andhra )