కీర్తనలు త్యాగరాజు నన్ను కన్నతల్లి నా భాగ్యమా
సింధుకన్నడ - దేశాది (కేసరి - దేశాది)
పల్లవి:
నన్ను కన్నతల్లి నా భాగ్యమా
నారాయణి ధర్మాంబికా ॥న॥
అను పల్లవి:
కనకాంగి రమాపతి సోదరి
కరుణించవే కాత్యాయని ॥న॥
చరణము(లు):
కావు కావు మని నే మొఱబెట్టగా
కరఁగదేమి మది కమలలోచని
నీవు బ్రోవకున్న యెవరు బ్రోతురు స
దా వరం బొసగు త్యాగరాజనుతె ॥న॥
AndhraBharati AMdhra bhArati - tyAgarAja kIrtanalu - nannu kannatalli naa bhaagyamaa ( telugu andhra )