కవితలు బసవరాజు అప్పారావు గీతాలు 020. వటపత్రశాయి
20. వటపత్రశాయి
ఒంటిగా నుయ్యాల లూగితివా
    నా ముద్దుకృష్ణా
జంటగా నను బిల్వదగదోయీ?
    కంటికంతా జలమయంబై
    మింటివరకును నేకరాశై
    జంటదొరుకని మహాప్రళయపు
    టింటిలో వటపత్రడోలిక
నొంటిగా నుయ్యాల లూగితివా
    నా ముద్దుకృష్ణా
జంటగా నను బిల్వదగదోయీ?
    జగము లన్నియు కాలయోనిని
    మొగము లెఱుగక నిద్రబోవగ
    నగుమొగము గల ముద్దుబాలుడ
    వగుచు జోలల బాడుకొంచూ
నొంటిగా నుయ్యాల లూగితివా
    నా ముద్దుకృష్ణా
జంటగా నను బిల్వదగదోయీ?
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - basavarAju appArAvu gItAlu - 020. vaTapatrashAyi - basavarAju appArAvu geetaalu - Basavaraju Appa Rao - Basavaraju Apparao geeyamulu gEyAlu geeyaalu geeyAlu paatalu pATalu - telugu kavitalu - tenugu andhra ( telugu andhra andhrabharati )