కవితలు రుధిరజ్యోతి
శ్రీరంగం నారాయణబాబు
కుష్ఠురోగి పాట పాడె
కుష్ఠురోగి పాట పాడె
రోడ్డు దరిని
బండమీద
కుష్ఠురోగి
పాట పాడె
"దినప్రభుడు
దివంగతుడైతే
దిక్కుల పిల్లలు
రోదిస్తే మరిపించేందుకు
ఆకాశం అత్తయ్య
కాశీ మజిలీల
దేవతావస్త్రాల కథ
చెప్పేందుకు
ప్రారంభించిన కాలం
భగవంతుని నిదురలోన
బంగారపు స్వప్నాలు
కనువిచ్చి
తెలివొచ్చి
తలుచుకుంటే
బండశిలలు
లోకానికి శిలవు
నాకు మాత్రం
వలపుల రాణివి
నిను నిమిరేందుకు
వేళ్ళయినా లేవె!
సూక్ష్మంలో శాపం
సుందరతమమె
స్థూలంగా
భూమ్మీంచి
బుగ్గిలోంచి
నీకోసం చూస్తే
నాకోసం నీవే వస్తే
నా శాపంలోనైనా
నీ కౌగిట్లో ఉందామని
నీవే గుర్తించేందుకు
నా వేయికళ్ళ గాయాలతో
నే వస్తే
వేల్పని గుర్తించని
వెఱ్ఱిలోకం!
రోడ్డు దరిని
బండమీద
కుష్ఠురోగి
అనుకుంటే
నీకొక లెక్కా?
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - rudhirajyOti - kuShThurOgi pATa pADe - SrIraMgaM nArAyaNabAbu Srirangam Narayana babu Sriramgam NarayaNababu rudhira jyothi rudhirajyothi - telugu kavitalu - tenugu andhra ( telugu andhra andhrabharati )