pramukhulu    
Telugu Version
aDivi baapiraaju 1895-1952
ayyadeevara kaaLeeshvararaavu
AdibhaTla nArAyaNadAsu 1864-1945
aadiraaju viirabhadraraavu
iiDpugaMTi raaghaveeMdar.hraavu 1890-1942
unnava laxmiinaaraayaNa 1873-1958
umar.h aaliiShaa 1884-1945
kaMdukuuri viireeshaliMgaM 1848-1919
kaTTamaMchi raamaliMgaa reDDi 1880-1951
kaashiinaathuni naageeshvararaavu 1867-1938
koMDaa veeMkaTa raMgaareDDi 1890-1970
koMDaa veeMkaTappayya 1856-1949
komaRRaaju veeMkaTa laxmaNaraavu 1877-1923
kooDi raamamuurti 1885-1939
garikapaaTi raajaaraavu
gaaDicharla harisarvoottamaraavu 1883-1960
giDugu veeMkaTa raamamuurti paMtulu 1863-1940
guDipaaTi veMkaTa chalaM 1894-1979
gurajADa veeMkaTa appaaraavu paMtulu 1861-1915
guRRaM jaaShuvaa 1895-1971
guuDavalli raamabrahmaM 1898-
gooparaaju raamachaMdraraavu 1902-1975
ghaMTasaala veeMkaTeeshvararaavu 1922-1974
chittuuru vi. naagayya 1907-1973
chirraavuuru yaGYeeshvara chiMtaamaNi 1880-1941
chilakamarti laxmiinarasiMhaM 1867-1946
chilukuuri viirabhadraraavu 1872-1939
cheLLapiLLa veeMkaTa shaastri 1870-1950
TaMguTuuri prakaashaM 1872-1957
taliSeTTi raamaaraavu
tenneeTi vishvanaathaM 1895-1980
tripuraneEni rAmaswAmi 1886-1943
daamerla raamaaraavu 1897-1925
daamoodaraM saMjiivayya 1921-1972
divaakarla tirupati shaastri 1872-1920
duggiraala goopaala kR^iShNayya
durgaabaayi deesh.hmukh.h 1909-1981
duvvuuri raamireDDi 1879-1947
dEvarAju vEMkaTa kR^iShNArAvu 1886-1966
deevulapalli veeMkaTa kR^iShNa shaastri 1897-1980
dvaaraM veeMkaTasvaami naayuDu 1893-1964
dharmavaraM raamakR^iShNamaachaaryulu 1853-1912
naMDuuri raamakR^iShNamaachaarya
naayani veMkaTa raMgaaraavu
pasupuleeTi kannaaMba 1913-1964
paanugaMTi raamaaraayaNiMgaaru (pAnagallu rAjA) 1886-1928
paanugaMTi laxmii narasiMhaaraavu 1865-1940
paalaMki veMkaTa raajamannaaru 1901-1979
poTTi shriiraamulu 1901-1952
prabhaakar.hjii 1914-1979
baLLaari raaghava 1880-1946
bulusu saaMbamuurti
buurgula raamakR^iShNaaraavu 1899-1967
bejavaaDa goopaala reDDi
bhoogaraaju paTTaabhi siitaaraamayya 1880-1959
mallaMpalli soomasheekhara sharma
maaDapaaTi hanumaMtaraavu 1885-1970
maanavalli raamakR^iShNakavi 1866-1957
maamiDipuuDi veeMkaTaraMgayya 1889-1981
muTnuuri kR^iShNaaraavu 1879-1945
mooxaguMDaM vishveeshvarayya 1861-1961
yallaapragaDa subbaaraavu 1886-1948
raghupati veMkayya 1869-1941
raghupati veeMkaTaratnaM naayuDu 1861-1939
raajaabahadduuru veMkaTaraamaa reDDi
raavu veeMkaTa kumaara mahiipati suuryaaraavu (piThApuraM rAjA) 1885-1964
raavu shveetaachalapati raMgaaraavu (bobbili rAjA)
reelaMgi veMkaTraamayya
varaahagiri veeMkaTa giri 1894-1980
vishvanaatha satyanaaraayaNa 1895-1976
veeTuuri prabhaakara shaastri 1888-1950
veedaM veeMkaTaraaya shaastri 1853-1929
shiilaM
shriiraMgaM shriinivaasaraavu 1910-1983
saroojinii naayuDu 1879-1949
sarveepalli raadhaakR^iShNan.h 1888-1975
suravaraM prataapa reDDi 1896-1953
sthaanaM narasiMhaaraavu 1902-1971
svaami raamaanaMda tiirtha 1903-1972
Neti Lakshminarayana Bhagavatulu 1897-1979


pramukha grAMthika bhAShAvAdulu
pramukha vyAvahArika bhAShAvAdulu
AndhraBharati AMdhra bhArati - pramukhulu - vishhaya sUchika ( telugu pramukhulu andhra pramukhulu ) ( telugu andhra )