బాల సాహిత్యము బాలభాష - శ్రీ వేటూరి ప్రభాకరశాస్త్రి బూచివాని బిలువనంపనా
బూచివాని బిలువనంపనా

బూచివాని బిలువనంపనా
        గోపాలబాల!
బూచివాని బిలువనంపనా?
బూచివాని బిలువ నంపబోతె వద్దు వద్దనేవు?
బాచి యిచ్చి, జోలపాడి, యూచినాను నిదురబోవు,
        బూచివాని బిలువనంపనా?
అల్ల మూరగాయ పెరుగు అన్న మారగించు మంటె
వల్ల తేనె జొనలు గావలెను తెమ్ము తెమ్మనేవు?
బంతి చేతికిచ్చి గోపాల యాడుకొమ్మనంటే
పంతగించి వేఱుచోట బంతులవిగొ తెమ్మనేవు?
బాగుగాను పూలపాన్పు పైన బవ్వళించు మంటే
నాగుబాము పడగనెక్కి నాట్యమాడవలె ననేవు?
మత్తగజము తెచ్చి చిన్న తిత్తిలోపల నుంచి నా
నెత్తిమీద బెట్టి నన్నెత్తికో యశోదనేవు?
రామశైలభద్రగిరి రామదాసు నేలుస్వామి
కామిరార్థఫలము లొసగి కైవల్యము జూపువాడ!
        బూచివాని బిలువనంపనా?
AndhraBharati AMdhra bhArati - bUchivAni biluvanaMpanA - bAlabhASha - vETUri prabhAkara SAstri - Veturi Prabhakara Sastry - bAla sAhityamu bAlala gEyAlu lAli pATa jOla pATalu ( telugu andhra andhrabharati )