బాల సాహిత్యము బాలభాష - శ్రీ వేటూరి ప్రభాకరశాస్త్రి బలాబలాలు

బలాబలాలు

చెన్నపట్నం, చెరుకుముక్క,
నీకోముక్క, నాకోముక్క;

భీముడుపట్నం, బిందెలజోడు,
నీకో బిందె, నాకో బిందె;

కాళీపట్నం, కాసులజోడు,
నీకోకాసు, నాకోకాసు.

AndhraBharati AMdhra bhArati - balAbalAlu - bAlabhASha - vETUri prabhAkara SAstri - Veturi Prabhakara Sastry - bAla sAhityamu bAlala gEyAlu lAli pATa jOla pATalu ( telugu andhra andhrabharati )