భాష సంస్కృత న్యాయాలు  
అంకుశన్యాయం
అంకోల బీజన్యాయం
అంగార న్యాయం
అంగుళిదీపికాధ్వాంతధ్వంసన్యాయం
అండకుక్కుటీన్యాయం
అండవిస్రంభన్యాయం
అంతర్దీపికాన్యాయం
అంధకరదీపికాన్యాయం
అంధకవర్తకీయన్యాయం
అంధకూప(పతన)న్యాయం
అంధగజ న్యాయం
అంధగోక్షేత్ర న్యాయం
అంధగోలాంగూల న్యాయం
అంధచటక న్యాయం
అంధదర్పణ న్యాయం
అంధదీపికా న్యాయం
అంధపంగు న్యాయం
అంధపరంపరాన్యాయం
అంధాంజన న్యాయం
అంధాంధ న్యాయం
అంధాక్షిమీలన న్యాయం
అంధానంధ న్యాయం
అంధాశ్వపౌలీ న్యాయం
అక్షిపాత్ర న్యాయం
అక్ష్యండభేషజ న్యాయం
అగతికగతి న్యాయం
అగ్నికుంభ న్యాయం
అగ్నిగతశలభన్యాయం
అగ్నివమ్రి న్యాయం
అగ్నివహ్ని న్యాయం
అగ్నిశలభ న్యాయం
అగ్నిశిఖా న్యాయం
అగ్నిహోత్రన్యాయం
అగ్న్యానయన న్యాయం
అచలచల న్యాయం
అజగర(వృత్తి) న్యాయం
అజహత్స్వార్థావృత్తి న్యాయం
అజాండపరీక్షాన్యాయం
అజాకృపాణీయ న్యాయం
అజాగళస్తనన్యాయం
అజాతపుత్ర నామోత్కీర్తన న్యాయం
అజాయుద్ధ న్యాయం
అజ్ఘల్‌ న్యాయం
అణుకులాచలన్యాయం
అతిదేశన్యాయం
అతిపరిచయన్యాయం
అతీతమహిషీస్నేహన్యాయం
అదగ్ధదహనన్యాయం
అధికరణసిద్ధాంతన్యాయం
అధికారన్యాయం
అధ్యారోప, అపవాద న్యాయం
అనవస్థాన్యాయం
అనిషిద్ధానుమత న్యాయం
అనేకాంతవాదన్యాయం
అనేకాశ్రయన్యాయం
అన్యకారుకా న్యాయం
అన్యోన్యాశ్రయ న్యాయం
అపరాహ్ణచ్ఛాయాన్యాయం
అపసారితాన్నభూతలన్యాయం
అపృచ్ఛోత్తర న్యాయం
అప్రసక్త నిషేధ న్యాయం
అబ్ధిఫేనాది న్యాయం
అబ్భక్షన్యాయం
అభావవిరక్తి న్యాయం
అభ్రచ్ఛాయాన్యాయం
అభ్రమయూర న్యాయం
అయస్కాంతసూచీ న్యాయం
అరణ్యచంద్రికాన్యాయం
అరణ్యరోదన న్యాయం
అరణ్యామలకన్యాయం
అరుంధతీన్యాయం
అర్కమధు న్యాయం
అర్థత్యాగసుఖన్యాయం
అర్ధజరతీయన్యాయం
అర్ధవేశ న్యాయం
అర్ధవైశస న్యాయం
అలంకృతశిరశ్ఛేద న్యాయం
అలాతపిశాచ న్యాయం
అలాబూపాషాణ న్యాయం
అవటకచ్ఛపన్యాయం
అవినాభావసంబంధ న్యాయం
అవిరవిక న్యాయం
అవివేకపురోహితన్యాయం
అవ్యాపారవ్యాపార న్యాయం
అశోకవనికా న్యాయం
అశ్మలోష్ట న్యాయం
అశ్వతరీ న్యాయం
అశ్వత్థపత్ర న్యాయం
అశ్వభృత్య న్యాయం
అసంజాతవిరోధిత్వ న్యాయం
అసిధారామధులేహ న్యాయం
అసిధారావ్రత న్యాయం
అస్నేహదీప న్యాయం
అహికుండల న్యాయం
అహినకుల న్యాయం
అహినిర్లయినీ న్యాయం
అహిభుక్కైవర్త న్యాయం
ఆకాశభేదన న్యాయం
ఆకాశముష్టిహనన న్యాయం
ఆఖ్వన్నపిటక న్యాయం
ఆదర్శ న్యాయం
ఆదర్శగజ న్యాయం
ఆదర్శమలిన న్యాయం
ఆదిత్యగతి న్యాయం
ఆభాణక న్యాయం
ఆమోదషట్పద న్యాయం
ఆమ్రవణ న్యాయం
ఆమ్రసేకపితృతర్పణ న్యాయం
ఆరఘట్టఘటీభ్రాంతి న్యాయం
ఆరోహణావరోహణన్యాయం
ఆశామోదక న్యాయం
ఇందుక్ష్వేడ న్యాయం
ఇంద్రజాల న్యాయం
ఇక్షుదండ న్యాయం
ఇక్షురస న్యాయం
ఇక్షువికార న్యాయం
ఇచ్ఛాగజనిర్జయ న్యాయం
ఇషుకార న్యాయం
ఇషువేగక్షయన్యాయం
ఉత్ఖాతదంష్ట్రోరగన్యాయం
ఉదకనిమజ్జనన్యాయం
ఉదకేవిశీర్ణన్యాయం
ఉద్యోగరాఘవన్యాయం
ఉభయతః పాశరజ్జున్యాయం
ఉలూఖలమర్దలన్యాయం
ఉలూఖలశేషలేహనన్యాయం
ఉష్ట్రకంటక భక్షణన్యాయం
ఉష్ట్రలగుడన్యాయం
ఉష్ట్రశూలన్యాయం
ఊర్ణనాభిన్యాయం
ఊషరబీజన్యాయం
ఊషరవృష్టిన్యాయం
ఊహాపోహన్యాయం
ఋతుమతీకన్యకాన్యాయం
ఏకదేశవికృతన్యాయం
ఏకనాళఫలన్యాయం
ఏకపుత్రన్యాయం
ఏకవృంతగతఫలద్వయన్యాయం
ఏకసూర్యన్యాయం
ఏరండబీజన్యాయం
ఓతప్రోతన్యాయం
కంటకన్యాయం
కంఠచామీరన్యాయం
కందుకన్యాయం
కంబళ భోజనన్యాయం
కంబళినిర్ణేజనన్యాయం
కజ్జలజలన్యాయం
కటకగవోదాహరణన్యాయం
కణజమూషకన్యాయం
కతకరేణున్యాయం
కదంబముకుళ(కోరక)న్యాయం
కదళీకంటకన్యాయం
కదళీఫలన్యాయం
కదళీవంధ్యాన్యాయం
కనకకుండలన్యాయం
కపింజలన్యాయం
కఫోణిగుడన్యాయం
కమఠీదుగ్ధన్యాయం
కరకంకణన్యాయం
కరకపిత్థన్యాయం
కరకావృష్టిన్యాయం
కరటదంతన్యాయం
కరతలామలకన్యాయం
కరదీపికాన్యాయం
కరబదరన్యాయం
కరభదోహదన్యాయం
కరస్థబిల్వన్యాయం
కరికపిత్థన్యాయం
కరికలభన్యాయం
కరిఘంటాన్యాయం
కరిణీప్రసవన్యాయం
కరిబృంహితన్యాయం
కర్కటీగర్భన్యాయం
కర్ణకౌంతేయన్యాయం
కర్మాయత్తసుఖదుఃఖన్యాయం
కాంతారన్యాయం
కాంస్యభోజిన్యాయం
కాకతాళీయన్యాయం
కాకత్రోటిబింబన్యాయం
కాకదంతపరీక్షాన్యాయం
కాకదధ్యుపఘాతుకన్యాయం
కాకపికన్యాయం
కాకరుతభీరున్యాయం
కాకవంధ్యాన్యాయం
కాకాక్షిగోళకన్యాయం
కాకాక్షిన్యాయం
కాకాధికరణన్యాయం
కాకిణీన్యాయం
కాకోలూకనిశాన్యాయం
కాచకుంభదీపన్యాయం
కాచమణిన్యాయం
కామాకుల కామినీన్యాయం
కారణగుణప్రక్రమన్యాయం
కార్యకారణన్యాయం
కార్యార్థిన్యాయం
కాశకుశావలంబనన్యాయం
కీటభృంగన్యాయం
కీటోద్ధారన్యాయం
కీలప్రతికీలన్యాయం
కుంజరస్నానన్యాయం
కుండధారోపాస్తిన్యాయం
కుంభదీపికాన్యాయం
కుక్కుటధ్వానన్యాయం
కుక్షిస్థమక్షికాన్యాయం
కుమారీకంకణన్యాయం
కులకన్యాన్యాయం
కులాలకీటన్యాయం
కులాలచక్రకీటన్యాయం
కులాలచక్రన్యాయం
కుల్యాప్రణయనన్యాయం
కుశకాశావలంబనన్యాయం
కుసుమస్తబకన్యాయం
కూటకార్షాపణన్యాయం
కూపకూర్మన్యాయం
కూపఖననన్యాయం
కూపఖానకన్యాయం
కూపయంత్రఘటికాన్యాయం
కూపస్థమండూకన్యాయం
కూర్మకిశోరన్యాయం
కూర్మాంగన్యాయం
కూష్మాండస్తేయన్యాయం
కృత్వాచింతనన్యాయం
కృపణధనన్యాయం
కేకరాక్షన్యాయం
కేతకీకుసుమన్యాయం
కైదారికన్యాయం
కైముతికన్యాయం
కోష్ఠపానన్యాయం
కౌంతేయరాధేయన్యాయం
క్రమవిపర్యాసన్యాయం
క్షతేక్షౌరన్యాయం
క్షీరదగ్ధజిహ్వాన్యాయం
క్షీరనింబన్యాయం
క్షీరనీరన్యాయం
క్షీరపాషాణన్యాయం
క్షీరాబ్ధివాసిక్షీరకామన్యాయం
క్షీరోదక సంపృక్తన్యాయం
ఖండితశాఖాన్యాయం
ఖడ్గకోశన్యాయం
ఖపుష్పన్యాయం
ఖరాశ్వన్యాయం
ఖరీవిషాణన్యాయం
ఖర్వాపేక్షితఫలన్యాయం
ఖలమైత్రీన్యాయం
ఖలేకపోతన్యాయం
ఖల్వాటతాళఫలన్యాయం
ఖల్వాటబిల్వీయన్యాయం
ఖాదకఘాతుకన్యాయం
గంధర్వనగరన్యాయం
గంధాసక్తషట్పదన్యాయం
గగనకుసుమన్యాయం
గగనరోమంథన్యాయం
గగనారవిందన్యాయం
గజఘటాన్యాయం
గజనిమీలనన్యాయం
గజపర్దనన్యాయం
గజభుక్తకపిత్థన్యాయం
గజశర్ధన్యాయం
గజస్నానన్యాయం
గడూలికాప్రవాహన్యాయం
గణపతిన్యాయం
గతజలసేతుబంధనన్యాయం
గతానుగతికన్యాయం
గర్గశతదండన్యాయం
గర్తజంబుకన్యాయం
గర్తవర్తిగోధామాంసవిభజనన్యాయం
గర్దభన్యాయం
గర్దభరోమగణనన్యాయం
గలేపాదుకాన్యాయం
గార్హస్థ్యసన్యాసపరీక్షాన్యాయం
గుంజాగ్నిన్యాయం
గుడజిహ్వికాన్యాయం
గుడశ్లేష్మన్యాయం
గుడోపలన్యాయం
గుణదోషన్యాయం
గురుశిష్యన్యాయం
గృహదీపికాన్యాయం
గృహబద్ధకుమారీన్యాయం
గృహమార్జాలన్యాయం
గోక్షీరన్యాయం
గోగవయన్యాయం
గోదోహనన్యాయం
గోపగృహిణీన్యాయం
గోపుచ్ఛన్యాయం
గోబలీవర్దన్యాయం
గోమయపాయసన్యాయం
గోమయవృశ్చికన్యాయం
గోమహిషీన్యాయం
గోముఖవ్యాఘ్రన్యాయం
గోవత్సన్యాయం
గోశృంగగ్రాహికాన్యాయం
గ్రామదూరన్యాయం
ఘటప్రదీపన్యాయం
ఘటసూర్యబింబన్యాయం
ఘటారోహణన్యాయం
ఘటాల్పదర్పణన్యాయం
ఘటీయంత్రన్యాయం
ఘట్టకుటీప్రభాతన్యాయం
ఘరట్టన్యాయం
ఘుణాక్షరన్యాయం
ఘృతకోశాతకీన్యాయం
ఘృతదగ్ధన్యాయం
ఘోటకబ్రహ్మచారిన్యాయం
చండాలకన్యాన్యాయం
చందనగంధన్యాయం
చందనగుణన్యాయం
చందనన్యాయం
చంద్రచంద్రికాన్యాయం
చంద్రచకోరన్యాయం
చంద్రజ్యోత్స్నాన్యాయం
చంపకపటన్యాయం
చక్రనాభన్యాయం
చక్రన్యాయం
చక్రభ్రమణన్యాయం
చక్రభ్రమిన్యాయం
చక్రవాకీచక్రవాకన్యాయం
చక్షుఃశ్రవణన్యాయం
చక్షుర్దీపన్యాయం
చతుర్వేదవిన్న్యాయం
చతుర్వ్యూహన్యాయం
చర్వితచర్వణన్యాయం
చాతకజీమూతన్యాయం
చాలనీన్యాయం
చిత్రతురగన్యాయం
చిత్రపటన్యాయం
చిత్రాంగనాన్యాయం
చిత్రానలన్యాయం
చిత్రామృతన్యాయం
చిత్రితాంగజంబుకన్యాయం
చౌరాపరాధాన్మాండవ్యనిగ్రహన్యాయం
ఛత్రిన్యాయం
ఛాగపశున్యాయం
ఛాయాపిశాచన్యాయం
ఛురికాకూష్మాండన్యాయం
జంబుకారగ్వథన్యాయం
జతుకాష్ఠన్యాయం
జపాస్ఫటికన్యాయం
జలకతకరేణున్యాయం
జలచంద్రన్యాయం
జలతరంగన్యాయం
జలతాడనన్యాయం
జలతుంబికాన్యాయం
జలతైలన్యాయం
జలతైలబిందున్యాయం
జలబిందునిపాతన్యాయం
జలమంథనన్యాయం
జలమౌక్తికన్యాయం
జలాంజలిన్యాయం
జలాక్షరన్యాయం
జలాగ్నిన్యాయం
జలానయనన్యాయం
జలూకాన్యాయం
జలౌష్ణ్యన్యాయం
జహత్స్వార్థావృత్తిన్యాయం
జాతేష్ఠిన్యాయం
జానపదన్యాయం
జాలమత్స్యన్యాయం
టిట్టిభన్యాయం
డమరుకమణీన్యాయం
తండులభక్షణన్యాయం
తంతున్యాయం
తక్రకౌండిన్యన్యాయం
తటాకపరీవాహన్యాయం
తత్ప్రఖ్యన్యాయం
తప్తతైలాంబున్యాయం
తప్తపరశుగ్రహణన్యాయం
తప్తభ్రాష్ట్రతిలన్యాయం
తప్తమాక్షికోద్ధరణన్యాయం
తప్తాయఃపిండన్యాయం
తప్తాయసపత్రబిందున్యాయం
తమఃప్రకాశనిదర్శనన్యాయం
తమోదీపన్యాయం
తరంగన్యాయం
తరంగప్రతిబింబన్యాయం
తరక్షుడాకినీన్యాయం
తస్కరకందుకన్యాయం
తాళవృక్షచ్ఛాయాన్యాయం
తాళసర్పన్యాయం
తాళాధిరోహణన్యాయం
తిలతండులన్యాయం
తీరబకన్యాయం
తీర్థకాకన్యాయం
తుంబీవికలవీణాన్యాయం
తులా(దండ)యష్టిన్యాయం
తులోన్నమనన్యాయం
తుల్యబలప్రేషణన్యాయం
తుల్యాయవ్యయన్యాయం
తుషఖండనన్యాయం
తుష్యతుదుర్జనన్యాయం
తృణజలూకాన్యాయం
తృణభక్షణన్యాయం
తృణరజ్జున్యాయం
తృణాగ్నిన్యాయం
తృణారణిమణిన్యాయం
తేజస్తిమిరన్యాయం
తైలపాత్రధరన్యాయం
దండచక్రన్యాయం
దండపటన్యాయం
దండసర్పమారణన్యాయం
దండాపూపికాన్యాయం
దండాభావన్యాయం
దండిన్యాయం
దంపతీకలహన్యాయం
దగ్ధపటన్యాయం
దగ్ధపత్రన్యాయం
దగ్ధపదమార్జాలన్యాయం
దగ్ధబీజన్యాయం
దగ్ధరజ్జున్యాయం
దగ్ధరశనాన్యాయం
దగ్ధేంధనవహ్నిన్యాయం
దత్తతిలాంజలిన్యాయం
దధివ్రీహిన్యాయం
దర్పణప్రతిబింబన్యాయం
దర్పణముఖావలోకనన్యాయం
దర్వీపాకరసన్యాయం
దశమవివేకన్యాయం
దశానామేకాదశన్యాయం
దాంపత్యజన్మపరంపరాన్యాయం
దామవ్యాళకటన్యాయం
దారుపురుషన్యాయం
దాహకదాహన్యాయం
దివాంధన్యాయం
దివాతనచంద్రన్యాయం
దీపకలికాన్యాయం
దుర్జనగర్దభన్యాయం
దుర్జనమశకన్యాయం
దుష్టవిద్యాప్రదానన్యాయం
దూరస్థపర్వతన్యాయం
దూరస్థవనస్పతికాన్యాయం
దూర్వామూలన్యాయం
దేవతాధికరణన్యాయం
దేవదత్తపుత్రన్యాయం
దేవదత్తశౌర్యన్యాయం
దేవదత్తహంతృహతన్యాయం
దేవదత్తహననోద్యతహతన్యాయం
దేవదత్తాపుత్రన్యాయం
దేవరన్యాయం
దేహకేశన్యాయం
దేహళీదీపన్యాయం
ద్రవిడప్రాణాయామన్యాయం
ధనంజయవిజయన్యాయం
ధనుర్గుణన్యాయం
ధర్మాధర్మాత్మకన్యాయం
ధాన్యపలాలన్యాయం
ధారావాహికబుద్ధిన్యాయం
ధూమాగ్నిన్యాయం
నక్రన్యాయం
నటాంగనాన్యాయం
నదీసముద్రన్యాయం
నద్యంబువేగన్యాయం
నరసింహన్యాయం
నర్తకన్యాయం
నష్టాశ్వదగ్ధరథన్యాయం
నసీప్రోతబలీవర్దన్యాయం
నహినిందాన్యాయం
నాంతరీయకన్యాయం
నానావృక్షరసన్యాయం
నారికేళతృణన్యాయం
నారికేళఫలాంబున్యాయం
నావికన్యాయం
నాసికాంగుళిన్యాయం
నిమ్నగాప్రవాహన్యాయం
నిర్ధనమనోరథన్యాయం
నిర్వ్యాపారాంబష్ఠన్యాయం
నివాతస్థితదీపన్యాయం
నిషాదస్థపతిన్యాయం
నీరక్షీరన్యాయం
నీరనీరన్యాయం
నీలేందీవరన్యాయం
నృపనాపిత(పుత్ర)న్యాయం
నౌకాగ్రకాకన్యాయం
నౌకానావికన్యాయం
నౌకాశకటన్యాయం
న్యగ్రోధబీజన్యాయం
పంకప్రక్షాళనన్యాయం
పంకమగ్నగజన్యాయం
పంగ్వంధన్యాయం
పంజరచాలనన్యాయం
పంజరముక్తపక్షిన్యాయం
పటకుటీరన్యాయం
పతంగ(పికా)న్యాయం
పతింవరాన్యాయం
పత్రఫలన్యాయం
పథికసర్పమారణన్యాయం
పదాతిన్యాయం
పదార్థానుసమయన్యాయం
పద్మపత్రస్థితతోయన్యాయం
పద్మినీపత్రజలబిందున్యాయం
పనసోదుంబరఫలన్యాయం
పయోముఖవిషకుంభన్యాయం
పరాహ్ణచ్ఛాయాన్యాయం
పరిణామన్యాయం
పరిణామిన్యాయం
పరిశేషన్యాయం
పర్జన్యన్యాయం
పర్ణమయిన్యాయం
పర్వతాధిత్యకన్న్యాయం
పర్వతోపత్యకన్యాయం
పవనతాడనన్యాయం
పాటచ్చరయామికన్యాయం
పాత్రేసమితన్యాయం
పాదప్రసారికాన్యాయం
పానకరసన్యాయం
పారిషదన్యాయం
పాషాణేష్టకన్యాయం
పింగళాజపన్యాయం
పితాపుత్రన్యాయం
పిత్రనుపృతస్తనంధయన్యాయం
పిపీలికాన్యాయం
పిపీలికాపన్నగన్యాయం
పిపీలికాపన్నగన్యాయం
పిష్టపేషణన్యాయం
పిష్టప్రమిత్యపూపన్యాయం
పీలుపత్రఫలన్యాయం
పుత్రాంతరకాంక్షిణీన్యాయం
పురాణవైరాగ్యన్యాయం
పుష్కరపలాశన్యాయం
పుష్టలగుడన్యాయం
పుష్పవంతోపకారన్యాయం
పూతికూష్మాండన్యాయం
పూర్ణఘటన్యాయం
పూర్వాహ్ణచ్ఛాయాన్యాయం
పృష్టాకోటిన్యాయం
పృష్ఠఖలీనన్యాయం
పృష్ఠతాడనాద్దంతభంగన్యాయం
ప్రతినిధిన్యాయం
ప్రతిబింబన్యాయం
ప్రత్యాసత్తిన్యాయం
ప్రదీపన్యాయం
ప్రధానమల్లనిబర్హణన్యాయం
ప్రపాణకరసన్యాయం
ప్రపామేలనన్యాయం
ప్రభాతమేఘన్యాయం
ప్రభుభృత్యన్యాయం
ప్రమదాసుఖదుఃఖన్యాయం
ప్రవత్స్యద్భర్తృకాన్యాయం
ప్రసక్తానుప్రసక్తన్యాయం
ప్రసూతివైరాగ్యన్యాయం
ప్రాసాదవాసిన్యాయం
ప్లవంగగతిన్యాయం
ఫలవత్సహకారన్యాయం
బకబంధనన్యాయం
బకవృత్తిన్యాయం
బధిరకర్ణజపన్యాయం
బధిరకర్ణోపదేశన్యాయం
బధిరజాపన్యాయం
బధిరవీణాన్యాయం
బధిరశంఖన్యాయం
బహుచ్ఛిద్రఘటప్రదీపన్యాయం
బహురాజకపురన్యాయం
బహువల్లభన్యాయం
బహువృకాకృష్టన్యాయం
బహుసపత్నీకన్యాయం
బహూనామనుగ్రహన్యాయం
బహూనామనుమరణన్యాయం
బహూనామనురోధన్యాయం
బాణోష్ట్రీన్యాయం
బాదరాయణసంబంధన్యాయం
బిడాలవిణ్మోచనన్యాయం
బిలవర్తిగోధాన్యాయం
బిల్వఖల్వాటన్యాయం
బిల్వవిభజనన్యాయం
బిల్వవిభజనన్యాయం
బీజవృక్షన్యాయం
బ్రాహ్మణగ్రామన్యాయం
బ్రాహ్మణపరివ్రాజకన్యాయం
బ్రాహ్మణవసిష్ఠన్యాయం
బ్రాహ్మణశ్రమణన్యాయం
భద్రఘటన్యాయం
భర్ఛున్యాయం
భల్లూకకంబళభ్రాంతిన్యాయం
భల్లూకముష్టిన్యాయం
భస్త్రికాలవిత్రన్యాయం
భస్మచ్ఛన్నాగ్నిన్యాయం
భామతీన్యాయం
భిక్షుతాడితశ్వానన్యాయం
భిక్షుపాదప్రసారణన్యాయం
భిక్షుభియాస్థాల్యనధిశ్రయన్యాయం
భిత్తిబిడాలన్యాయం
భిల్లీచందనన్యాయం
భీమభాసదృఢన్యాయం
భూమిరథికన్యాయం
భూలింగశకునిన్యాయం
భూశైత్యౌష్ణ్యన్యాయం
భృంగకీటకన్యాయం
భేర్యాఘాతన్యాయం
భైరవవిప్రన్యాయం
భ్రమరకీటన్యాయం
భ్రష్టావసరన్యాయం
భ్వాదిన్యాయం
మంజూషాఖున్యాయం
మండూకతులాన్యాయం
మండూకప్లుతిన్యాయం
మండూకమక్షికాన్యాయం
మక్షికాతంతునాభన్యాయం
మక్షికాన్యాయం
మజ్జనోన్మజ్జనన్యాయం
మణికంకణన్యాయం
మణిప్రదీపప్రభాన్యాయం
మణిమంత్రాదిన్యాయం
మణిసూత్రన్యాయం
మత్స్యకంటకన్యాయం
మధుమక్షికాన్యాయం
మధ్యదీపికాన్యాయం
మధ్యమణిన్యాయం
మనోరాజ్యవిజృంభణన్యాయం
మరుమరీచికాన్యాయం
మర్కటకిశోరన్యాయం
మర్కటమదిరాపానన్యాయం
మర్కటానలతాపశాంతిన్యాయం
మలినదర్పణన్యాయం
మల్లగ్రామన్యాయం
మహానసశశన్యాయం
మహామత్స్యతీరన్యాయం
మహావాతగజన్యాయం
మాత్స్యన్యాయం
మారిషశాకదానన్యాయం
మార్జాలకబళన్యాయం
మార్జాలకిశోరన్యాయం
మార్జాలదుగ్ధపానన్యాయం
మార్జాలశీలన్యాయం
మార్జాలాభ్యంజనన్యాయం
మాషరాశిప్రవిష్టమషీన్యాయం
మాసాహసశకునిన్యాయం
ముంజేషీకోద్ధరణన్యాయం
మూర్ఖసేవనన్యాయం
మూలక్రిమిన్యాయం
మూషసిక్తతామ్రన్యాయం
మూషికవిషాణన్యాయం
మూషికసర్పపేటికాన్యాయం
మృగతృష్ణాన్యాయం
మృగవాగురాన్యాయం
మృద్ఘటన్యాయం
మేఘచాతకన్యాయం
మేరుసర్షపన్యాయం
మేషపుచ్ఛన్యాయం
మేషయుద్ధన్యాయం
యథాక్రతున్యాయం
యథారాజన్యాయం
యథాసంఖ్యన్యాయం
యదనంతరన్యాయం
యవవరాహన్యాయం
యవాగూరర్తప్లవనన్యాయం
యాచితమండనన్యాయం
యావత్తైలంతావద్వ్యాఖ్యానన్యాయం
యుధ్యత్కుక్కుటన్యాయం
యూకాభియాకంథానాశ్రయణన్యాయం
యూపపశున్యాయం
యూపరశనాన్యాయం
రండావివాహన్యాయం
రక్తపటన్యాయం
రజ్జుసర్పన్యాయం
రథకారాధికరణన్యాయం
రథవడవాన్యాయం
రథ్యాదీపన్యాయం
రథ్యాప్రవాహన్యాయం
రశ్మితృణాదిన్యాయం
రాజపుత్రవ్యాధన్యాయం
రాజపురప్రవేశన్యాయం
రాజసేవాన్యాయం
రాత్రిసత్రన్యాయం
రామఠకరండన్యాయం
రాసభరుతన్యాయం
రాహుశిరోన్యాయం
రుద్రాక్షబిడాలన్యాయం
రుమాక్షిప్తకాష్ఠన్యాయం
రూపసామాన్యన్యాయం
రూపాశ్రితశలభన్యాయం
రేఖాగవయన్యాయం
రోగిరోగన్యాయం
లతావృక్షన్యాయం
లపోరశంఖన్యాయం
లవణామలకీయన్యాయం
లశునభక్షణన్యాయం
లాంగూలతరణన్యాయం
లాక్షారసావసిక్తకార్పాసబీజన్యాయం
లూతాతంతున్యాయం
లోష్టప్రస్తరన్యాయం
లోష్టలగుడన్యాయం
లోహకపాలన్యాయం
లోహఘటన్యాయం
లోహచుంబకన్యాయం
లోహాగ్నిన్యాయం
వంధ్యాపుత్రన్యాయం
వజ్రలేపనన్యాయం
వటబీజన్యాయం
వటేయక్షన్యాయం
వత్సక్షీరన్యాయం
వదతోవ్యాఘాతన్యాయం
వధూమాషమాపనన్యాయం
వధ్యఘాతుకన్యాయం
వనచంద్రికాన్యాయం
వనవ్యాఘ్రన్యాయం
వరగోష్ఠీన్యాయం
వర్షబిందున్యాయం
వలీముఖనారికేళన్యాయం
వస్తుశక్తిన్యాయం
వహ్నిధూమన్యాయం
వహ్నిన్యాయం
వహ్నివిస్ఫులింగన్యాయం
వాజిమందురాన్యాయం
వాతప్రదీపన్యాయం
వాయుభక్షణన్యాయం
వాయుశైత్యౌష్ణ్యన్యాయం
వాలకర్కటన్యాయం
వాలిసుగ్రీవన్యాయం
వాలుకాన్యాయం
విక్రీతగవీన్యాయం
వినిగమనవిరహన్యాయం
విప్రతిషేధన్యాయం
విషక్రిమిన్యాయం
విషభక్షన్యాయం
విషవృక్షన్యాయం
విహంగమగతిన్యాయం
వీచీతరంగన్యాయం
వృకబంధనన్యాయం
వృక్షపక్షిన్యాయం
వృక్షప్రకంపనన్యాయం
వృక్షమూలనిషేచనన్యాయం
వృక్షవృత్తిన్యాయం
వృద్ధకుమారీవరన్యాయం
వృద్ధతరుణీన్యాయం
వృద్ధబ్రాహ్మణవరన్యాయం
వృద్ధవేశ్యాన్యాయం
వృశ్చికగర్భన్యాయం
వృశ్చికచోరన్యాయం
వృశ్చికవానరన్యాయం
వృశ్చికవిదూషకన్యాయం
వేణ్యాకాశన్యాయం
వేతసన్యాయం
వేశ్యాకాంతన్యాయం
వేశ్యాపుత్రజనకన్యాయం
వైరాగ్యన్యాయం
వ్యపగతలేపాలబూన్యాయం
వ్యపదేశిన్యాయం
వ్యభిచారిణీన్యాయం
వ్యాఘ్రచోరధనుర్న్యాయం
వ్యాఘ్రీక్షీరన్యాయం
వ్యాఘ్రోపవాసన్యాయం
వ్యాళనకులన్యాయం
వ్రాత్యసంస్కారన్యాయం
వ్రీహిబీజన్యాయం
శంకూత్పాటితదంష్ట్రోరగన్యాయం
శంఖవేళాన్యాయం
శకునిగ్రాహకగతిన్యాయం
శకునిసూత్రన్యాయం
శతపత్రపత్రశతభేదన్యాయం
శతపత్రశతన్యాయం
శతపత్రశాతనన్యాయం
శతేపంచాశన్న్యాయం
శబ్దసుఖాశ్రితకురంగగతిన్యాయం
శరపురుషీయన్యాయం
శర్కరోన్మజ్జనీయన్యాయం
శలభన్యాయం
శల్యకవానాఖున్యాయం
శవోద్వర్తనన్యాయం
శశవిషాణన్యాయం
శాఖాచంక్రమణన్యాయం
శాఖాచంద్రన్యాయం
శిఖాకర్పూరన్యాయం
శిరోవేష్టనేననాశికాస్పర్శన్యాయం
శిలాక్షరన్యాయం
శీతకిరణకరావలంబనన్యాయం
శీతలప్రస్తరన్యాయం
శీతలాప్రస్తరన్యాయం
శుండాసూచీన్యాయం
శుకనకులికాన్యాయం
శుక్త్యంబుబిందున్యాయం
శుద్ధోదలవణన్యాయం
శుష్కతటాకమత్స్యన్యాయం
శుష్కస్తనీన్యాయం
శుష్కేష్టిన్యాయం
శూర్పన్యాయం
శృంగగ్రాహికాన్యాయం
శైలూషీన్యాయం
శ్మశానకుసుమన్యాయం
శ్మశానవైరాగ్యన్యాయం
శ్యామరక్తన్యాయం
శ్యాలకశునకన్యాయం
శ్యేనకపోతీయన్యాయం
శ్యేనాధికరణన్యాయం
శ్రోత్రశృంగన్యాయం
శ్రోత్రియవిటన్యాయం
శ్వపిశునన్యాయం
శ్వపుచ్ఛన్యాయం
శ్వపుచ్ఛోన్నమనన్యాయం
శ్వశుష్కాస్థిన్యాయం
శ్వశ్రూనిర్గచ్ఛోక్తిన్యాయం
శ్వసభన్యాయం
శ్వానపుచ్ఛన్యాయం
శ్వానమకరన్యాయం
శ్వానమార్జాలన్యాయం
శ్వానశీలన్యాయం
సంగగుణదోషన్యాయం
సందంశపతితన్యాయం
సంధిన్యాయం
సక్తున్యాయం
సచ్ఛిద్రఘటాంబున్యాయం
సన్యాసియోషాన్యాయం
సమవాయసంబంధన్యాయం
సముద్రమథనన్యాయం
సముద్రమధుబిందున్యాయం
సముద్రవృష్టిన్యాయం
సమూహాలంబనన్యాయం
సర్పఫణన్యాయం
సర్వాపేక్షన్యాయం
సలిలాదిత్యన్యాయం
సాధుమైత్రీన్యాయం
సింహక్షీరన్యాయం
సింహఘంటాన్యాయం
సింహమృగన్యాయం
సింహమేషన్యాయం
సింహావలోకనన్యాయం
సికతాకూపన్యాయం
సికతాతైలన్యాయం
సుందోపసుందన్యాయం
సుతజన్మమృతన్యాయం
సుధార్ద్రహరిద్రాన్యాయం
సుపేటికాస్థాపనన్యాయం
సుప్తడింభముఖచుంబనన్యాయం
సుప్తప్రబుద్ధన్యాయం
సుభగాభిక్షుకన్యాయం
సుమసౌరభన్యాయం
సువర్ణన్యాయం
సూకరవాటికాన్యాయం
సూచీకటాహన్యాయం
సూచీముఖన్యాయం
సూచీశతపత్రన్యాయం
సూత్రబద్ధశకునిన్యాయం
సూత్రశాటికాన్యాయం
సూర్యాస్తమయన్యాయం
సైంధవోదకన్యాయం
సోపానారోహణన్యాయం
సౌధసోపానన్యాయం
సౌభరిన్యాయం
స్తనంధయన్యాయం
స్తనశల్యపరీక్షాన్యాయం
స్థవిరలగుడన్యాయం
స్థాలీపులాకన్యాయం
స్థావరజంగమవిషన్యాయం
స్థూణానిఖననన్యాయం
స్థూలారుంధతీన్యాయం
స్నేహదీపన్యాయం
స్ఫటికలౌహిత్యన్యాయం
స్రోతోనిమ్మన్యాయం
స్వకుచమర్దనన్యాయం
స్వదీపచుంబన్యాయం
స్వప్నవ్యాఘ్రన్యాయం
స్వభావసిద్ధన్యాయం
స్వామిభృత్యన్యాయం
స్వేదజనిమిత్తశాటకత్యాగన్యాయం
హంసకాకన్యాయం
హంసక్షీరన్యాయం
హంసపదన్యాయం
హంసబకన్యాయం
హస్తామలకన్యాయం
హస్తిపదన్యాయం
హస్తిమశకన్యాయం
హేరంబనరసింహన్యాయం
హ్రదనక్రన్యాయం
AndhraBharati AMdhra bhArati - bhAshha - saMskR^ita nyAyAlu ( telugu andhra )