ఇతిహాసములు విషయ సూచిక  
ITRANS Version

రామాయణము - మొల్ల
అవతారిక
బాల కాండము
అయోధ్యా కాండము
అరణ్య కాండము
కిష్కింధా కాండము
సుందర కాండము
యుద్ధ కాండము - ప్రథమాశ్వాసము
యుద్ధ కాండము - ద్వితీయాశ్వాసము
యుద్ధ కాండము - తృతీయాశ్వాసము
ఆంధ్ర మహాభారతము - కవిత్రయము
ఆదిపర్వము
సభాపర్వము
ఆరణ్యపర్వము
విరాటపర్వము
ఉద్యోగపర్వము
భీష్మపర్వము
ద్రోణపర్వము
కర్ణపర్వము
శల్యపర్వము
సౌప్తికపర్వము
స్త్రీపర్వము
శాంతిపర్వము
ఆనుశాసనికపర్వము
అశ్వమేధపర్వము
ఆశ్రమవాసపర్వము
మౌసలపర్వము
మహాప్రస్థానికపర్వము
స్వర్గారోహణపర్వము
ఆంధ్ర మహాభాగవతము - పోతన
ప్రథమ స్కంధము
ద్వితీయ స్కంధము
తృతీయ స్కంధము
చతుర్థ స్కంధము
పంచమ స్కంధము
షష్ఠ స్కంధము
సప్తమ స్కంధము
అష్టమ స్కంధము
నవమ స్కంధము
దశమ స్కంధము - పూర్వభాగము
దశమ స్కంధము - ఉత్తరభాగము
ఏకాదశ స్కంధము
ద్వాదశ స్కంధము
 
రుక్మిణీ కల్యాణము
ప్రహ్లాద చరిత్ర
గజేంద్ర మోక్షము
వామన చరిత్ర
కుచేలోపాఖ్యానము
AndhraBharati AMdhra bhArati - itihAsamulu - viShaya sUchika - AndhramahAbhAratamu - kavitraya bhaaratamu - pOtana bhAgavatamu - andhrabhagavatamu - pothana bhagavatamu - nannaya tikkana errana - molla rAmAyaNamu - mollaramayanamu ( telugu andhra telugu literature andhra literature )