చరిత్ర తెలుగు దేశ చరిత్ర  
ITRANS Version
 1. తెలుగు దేశము
 2. తెలుగుదేశ చరిత్ర
  • ఆధారములు
  • పురాతనస్థల ఖనన పరిశోధన
  • తెలుగుదేశ చరిత్ర - యుగ విభాగము
  • చరిత్ర పూర్వ యుగము
  • పూర్వ యుగము
   • సాతవాహనులు
   • ప్రాచీన కళింగదేశ చరిత్ర
   • ఇక్ష్వాకులు
   • బృహత్ఫలాయనులు
   • శాలంకాయనులు
   • ఆనందగోత్రులు
   • విష్ణుకుండి వంశజులు
   • పల్లవులు
   • బాదామి చాళుక్యులు
   • రాష్ట్రకూటులు
   • పూర్వ చాళుక్యులు
   • పూర్వ గాంగులు
  • పూర్వ మధ్య యుగము
   • కల్యాణీ చాళుక్యులు
   • చాళుక్య చోళులు
   • కాకతీయులు
   • అర్వాచీన గాంగవంశము
  • ఉత్తర మధ్యయుగము
   • అర్వాచీన గాంగవంశము (పరిశేషము)
   • ఓఢ్రగజపతులు
   • ముసునూరి వంశపాలనము
   • రాచకొండ, దేవరకొండ రాజ్యములు
   • కొండవీటి రెడ్డిరాజ్యము
   • బహ్మనీరాజ్యము
   • విజయనగర సామ్రాజ్యము
    • సంగమ వంశము
    • సాళువ వంశము
    • తుళువ వంశము
    • అరవీటి వంశము
    • గోలకొండ కుత్బ్‌శాహి వంశము
  • ఆధునిక యుగము
   • అసఫ్‌జాహి నిజాం రాజ్యము
   • బ్రిటిష్‌ ప్రభుత్వము
   • స్వాతంత్ర్యోద్యమము
   • ఆంధ్రోద్యమము
   • ఆంధ్రప్రదేశావతరణము
AndhraBharati AMdhra bhArati - charitra - telugu dEsha charitra ( telugu andhra )