భాష లిపి  
అచ్చులు (16)
అ ఆ ఇ ఈ ఉ ఊ ఋ ౠ ఌ ౡ ఎ ఏ ఐ ఒ ఓ ఔ
ప్రాణ్యక్షరములు (2)
అం అః
ఉభయాక్షరములు (3)
ం ఁ ః
హల్లులు (38)
క ఖ గ ఘ ఙ
చ ౘ ఛ జ ౙ ఝ ఞ
ట ఠ డ ఢ ణ
త థ ద ధ న
ప ఫ బ భ మ
య ర ఱ ల ళ వ
శ ష స హ క్ష
అంకెలు (10)
౦ ౧ ౨ ౩ ౪ ౫ ౬ ౭ ౮ ౯
AndhraBharati AMdhra bhArati - bhAshha - varNamAla ( telugu andhra )