ఇతిహాసములు మొల్ల రామాయణము అరణ్య కాండము
అరణ్య కాండము
పంచవటిలో సీతా రాముల మధుర జీవనము
చుప్పనాక రామ లక్ష్మణుల మోహించి పరాభూతురా లగుట
ఖర దూషణాది రాక్షస సంహారము
శూర్పణఖ వలన సీతా సౌందర్యమును విన్న రావణుని కామాంధత
రాముఁడు బంగారు జింకను వెన్నంటి తరుముట
రావణుఁడు సన్యాసి వేషమున సీత నపహరించుట
రావణుని నిరోధించిన జటాయువు
సీతను గానని శ్రీరామచంద్రుని విరహాతిశయము
శ్రీరామునికి లక్ష్మణుని సాంత్వనము
జటాయువు రామునకు రావణుని దుశ్చేష్టను దెలుపుట
శబరి మధుర భక్తి
ఆశ్వాసాంత పద్య గద్యములు
AndhraBharati AMdhra bhArati - molla rAmAyaNamu - araNya kaaMDamu - vishhaya suuchika ( telugu andhra )