ఇతిహాసములు మొల్ల రామాయణము యుద్ధ కాండము - ద్వితీయాశ్వాసము
యుద్ధ కాండము - ద్వితీయాశ్వాసము
ఆహవ రంగమునకు రావణాగమనము
రావణ సుగ్రీవుల కథనము
పవనజుఁడు సుపార్శ్వుని మట్టుపెట్టుట
రామ రావణుల భీకర సంగ్రామము
రావణుని శక్తి ప్రహారముచే లక్ష్మణుని మూర్ఛ
శ్రీరాముని సంతాపము
సంజీవనికై హనుమ పయనము
కాలనేమి కపటోపాయము
శాప విముక్తయై దేవకన్యయైన మొసలి
కాలగతి చెందిన కాలనేమి
హనుమంతుఁడు పెకలించి తెచ్చిన సంజీవని పర్వతము
మాల్యవంతుని మరణము
లక్ష్మణుఁడు సంజీవనిచే మూర్ఛదేరుట
ఆశ్వాసాంత పద్య గద్యములు
AndhraBharati AMdhra bhArati - molla rAmAyaNamu - yuddha kaaMDamu - dvitiiyaashvaasamu - vishhaya suuchika ( telugu andhra )