కావ్యములు శివరాత్రి మాహాత్మ్యము విషయ సూచిక

శివరాత్రి మాహాత్మ్యము
(సుకుమార చరిత్రము)
శ్రీనాథ కవిసార్వభౌమ విరచితము

పీఠిక
ఆంధ్రసారస్వతపరిషత్తు ప్రచురణ, 1968
పరిష్కర్త: బిరుదురాజు రామరాజు

ప్రథమాశ్వాసము
ద్వితీయాశ్వాసము
తృతీయాశ్వాసము
చతుర్థాశ్వాసము
పంచమాశ్వాసము
AndhraBharati AMdhra bhArati - kAvyamulu - vijaya vilAsamu - chEmakUra vEMkaTa kavi ( telugu kAvyamulu andhra kAvyamulu)