Display:
అధ్యాత్మ సంకీర్తన
రేకు: 17-3
సంపుటము: 1-103
తాళ్లపాక అన్నమాచార్య
రాగము: సామంతం
చక్కఁదనముల వారసతులాల
యిక్కువతెక్కువల మీ రేమి సేసే రిఁకను[1]
॥చక్క॥
ఒప్పుగా నరకము మాకు [2]బళిచ్చి మనమెల్ల
కప్పము గొంటిరిగా యంగనలార
అప్పుడే గోవిందునికి ఆహి వెట్టితిఁ జిత్తము
యిప్పుడు యెమ్మెల మీ రేమి సేసే(?)రిఁకను[3]
॥చక్క॥
పంచమహాపాతకాల బారిఁ దోసి మా సిగ్గులు
లంచము గొంటిరిగా నెలఁతలార
వంచన తోడుత హరివారమైతి మిఁక మీ
యించుక గుట్టుల మీరెందు చొచ్చే [4]రిఁకను
॥చక్క॥
దొంగిలి మాగుట్టులెల్లా దోవ వేసి మరుబారి
భంగ పెట్టితిరిగా వోభామలార
చెంగలించి వేంకటేశు సేవకుఁ జొచ్చితిమి
యెంగిలి మోవులును మీ రేడఁ బడే రిఁకను
॥చక్క॥

[1] నిడురేకు 26- యెక్కువతక్కువలు మీరు యెందుఁ బోయేరికను.

[2] బలి + ఇచ్చి. బలి = చర్మకోశము. ‘బలీ’ చామరదండే స్త్రీత్వకోశే గృహదారుణి ఇత్యాదిగా ప్రతాపనిఘంటు.

[3] నిడురేకు 26- యెమ్మెలు మీరు నేడఁ జొచ్చేరిఁకను

[4] నిడురేకు 26- గుట్టును మీరు యెందు.
AndhraBharati AMdhra bhArati - telugu కీర్తన సాహిత్యము