Display:
అధ్యాత్మ సంకీర్తన
రేకు: 18-3
సంపుటము: 1-109
తాళ్లపాక అన్నమాచార్య
రాగము: వరాళి
[1]పుడమి నిందరి బట్టె భూతము కడుఁ-[2]
బొడవైన నల్లని భూతము
॥పుడమి॥
కినిసి వోడ మింగెడి భూతము
పునుక వీఁపు పెద్ద భూతము
కనలి కలియు చీఁకటి భూతము
పొనుగు సోమపు మోము భూతము
॥పుడమి॥
చేటకాళ్ళ మించిన భూతము
పోటుదారల పెద్ద భూతము
గాఁటపు జడల బింకపు భూతము
జూటరి నల్లముసుఁగు భూతము
॥పుడమి॥
కెలసి బిత్తలే తిరిగేటి భూతము
పొలుపుదాంట్ల పెద్ద భూతము
బలుపు వేంకటగిరిపయి భూతము
పులుగుమీఁది మహాభూతము
॥పుడమి॥

[1] ఇందు దశావతారసమన్వయము కలదు.

[2] నిడురేకు 50- వాఁడె.
AndhraBharati AMdhra bhArati - telugu కీర్తన సాహిత్యము