కీర్తనలు జయదేవ గీతగోవిందం

అష్టపది అకారాది సూచిక

ప్రథమః సర్గః - సామోద దామోదరః
ద్వితీయః సర్గః - అక్లేశ కేశవః
తృతీయః సర్గః - ముగ్ధ మధుసూదనః
చతుర్థః సర్గః - స్నిగ్ధ మధుసూదనః
పంచమః సర్గః - సాకాంక్ష పుండరీకాక్షః
షష్ఠః సర్గః - సోత్కంఠ వైకుంఠః
సప్తమః సర్గః - నాగర నారాయణః
అష్టమః సర్గః - విలక్ష్య లక్ష్మీపతిః
నవమః సర్గః - ముగ్ధ ముకుందః
దశమః సర్గః - చతుర చతుర్భుజః
ఏకాదశః సర్గః - సానంద దామోదరః
ద్వాదశః సర్గః - సుప్రీత పీతాంబరః
ప్రథమః సర్గఃజయ జగదీశ! హరే!మాళవ - రూపక
 జయ జయ దేవ! హరే!భైరవి - త్రిపుట
 విహరతి హరిరిహ సరస వసంతే నృత్యతివసంత - ఆది
 హరిరిహ ముగ్ధ వధూనికరే విలాసిని విలసతి కేళి పరేరామక్రియా - యతి
ద్వితీయః సర్గఃరాసే హరిమిహ విహిత విలాసంఘూర్జరీ - యతి
 సఖి! హే కేశిమథన ముదారంగుణక్రియ - ఏక
తృతీయః సర్గఃహరి హరి హతాదరతయా గతా సా కుపితేవభూపాళ - ఆది
చతుర్థః సర్గఃసా విరహే తవ దీనాకర్ణాట - ఏక
 రాధికా కృష్ణ! రాధికా రాధికా తవ విరహే కేశవ!దేసాక్షరీ - ఏక
పంచమః సర్గఃతవ విరహే వనమాలీ సఖి! సీదతి, రాధే!పంతువరాళి - రూపక
 ధీర సమీరే యమునా తీరే వసతి వనే వనమాలీఘూర్జరీ - ఏక
షష్ఠః సర్గఃనాథ! హరే! జగన్నాథ! హరే! సీదతి రాధా వాస గృహేగుండక్రియా - రూపక
సప్తమః సర్గఃయామి హే! కమిహ శరణం సఖీ జన వచన వంచితాఽహమ్‌మాళవ - యతి
 కాఽపి మధురిపుణా విలసతి యువతిరధిక గుణాసారంగ - త్రిపుట
 రమతే యమునా పుళిన వనే విజయీ మురారిరధునాసావేరి - చాపు
 యా రమితా వన మాలినా సఖి!పున్నాగవరాళి - ఆది
అష్టమః సర్గఃయాహి మాధవ! యాహి కేశవ! మా వద కైతవ వాదంభైరవి - ఆది
నవమః సర్గఃమాధవే మా కురు మానిని! మానమయేయదుకులకాంభోజి - ఆది
దశమః సర్గఃప్రియే! చారు శీలే! ప్రియే! చారు శీలే!దేశవరాళి - మధ్యమాది
ఏకాదశః సర్గఃముగ్ధే! మధు మథన మనుగత మనుసర రాధికేమోహన - ఆది
 ప్రవిశ రాధే! మాధవ సమీపమిహబంగాళవరాళి - రూపక
 హరిమేక రసం చిరమభిలషిత విలాసంమాళవ - ఆది
ద్వాదశః సర్గఃక్షణ మధునా నారాయణ మనుగత మనుసర రాధికేవిభాస - ఆది
 నిజగాద సా యదు నందనే క్రీడతి హృదయ నందనేరామక్రియా - యతి
AndhraBharati AMdhra bhArati - gItagOviMdaM - jayadEva - aShTapadi - aShTapadulu - gIta gOviMdaM geeta goovinda giita goovinda andhra telugu tenugu ( telugu andhra )