కీర్తనలు భద్రాచల రామదాసు అంతా రామమయంబీ జగమంతా రామమయం
వరాళి - ఆది
పల్లవి:
అంతా రామమయంబీ జగమంతా రామమయం అం..
చరణము(లు):
అంతరంగమున నాత్మారాముం డ
నంతరూపమున వింతలు సలుపగ అం..
సోమసూర్యులును సురలును తారలును
ఆ మహాంబుధులు నఖిల జగంబులు అం..
అండాండంబులు పిండాండంబులు
బ్రహ్మాండంబులు బ్రహ్మ మొదలుగ అం..
నదులు వనంబులు నానామృగములు
విదితకర్మములు వేదశాస్త్రములు అం..
అష్టదిక్కులును నాదిశేషుడును
అష్టవసువులును నరిషడ్వర్గము అం..
ధీరుడు భద్రాచల రామదాసుని
కోరిక లొసగెడి తారకనామము అం..
AndhraBharati AMdhra bhArati - bhadrAchala rAmadAsu kIrtanalu - aMtaa raamamayaMbii jagamaMtaa raamamayaM ( telugu andhra )