కీర్తనలు భద్రాచల రామదాసు అబ్బబ్బా దెబ్బలకు నోర్వలేనురా
అసావేరి - ఆది
పల్లవి:
అబ్బబ్బా దెబ్బలకు నోర్వలేనురా
జబ్బుసేయకురా తబ్బిబ్బాయెనురా అ..
చరణము(లు):
అట్టె నిను పూజించినట్టి చేతులనిదిగో
కట్టె బెట్టి కొట్టిరెటు తాళుదునయ్య అ..
రట్టుతీర్చీవేళ గట్టిగా నీవునను
జెట్టుబట్టి యేలుకో పట్టాభిరామ అ..
శరణాగతత్రాణ బిరుదాంకుడవుగాద
శరధిబంధించిన శౌర్యమేమాయెరా అ..
పరంధామ నీ పాదములాన వినరా
పరులకొక్క కాసు నే నివ్వలేదురా అ..
భద్రాద్రి శ్రీరామ నీ నామమెపుడు
ప్రేమతో భజియించు రామదాసునేలు అ..
AndhraBharati AMdhra bhArati - bhadrAchala rAmadAsu kIrtanalu - abbabbaa debbalaku noorvaleenuraa ( telugu andhra )