కీర్తనలు భద్రాచల రామదాసు అయ్యయ్యో నీవంటి అన్యాయదైవము
ముఖారి - త్రిపుట
పల్లవి:
అయ్యయ్యో నీవంటి అన్యాయదైవము
నెయ్యడగాననయ్య శ్రీరామయ్య అ..
అను పల్లవి:
ఇయ్యెడ నేను కుయ్యడిన ఆలకించ
వయ్యయ్యో యేమందు అయ్యా రామచంద్ర అ..
చరణము(లు):
ఎంతని వేడుదు ఎంతని పాడుదు
ఎంతని దూరుదు ఏమిసేతు రామ
సుంతైనగాని నీ అంతరంగమదేమో
వింత కరుగదు ఎంతో నమ్మినందుకు అ..
శరణన్న జనముల బిరబిర బ్రోచేటి
బిరుదు గలిగినయట్టి దొరవని నే నీ
మరుగు జొచ్చినందు కరమర జేయుట
పరువే కరుణింప బరువే హరి హరి అ..
కామిత మందార కలుష విదూర
తామసమేల తాళజాలనురా నీ
మోము జూపుము స్వామి భద్రాచల
రామదాసుని ప్రేమ రయమున నేలుము అ..
AndhraBharati AMdhra bhArati - bhadrAchala rAmadAsu kIrtanalu - ayyayyoo niivaMTi anyaayadaivamu ( telugu andhra )