కీర్తనలు భద్రాచల రామదాసు ఆనబెట్టితినని ఆయాసపడవద్దు రామచంద్రా
కాంభోజి - ఆట (భైరవి - త్రిపుట)
పల్లవి:
ఆనబెట్టితినని ఆయాసపడవద్దు రామచంద్రా
నా పామరత్వముచేత బ్రతిమాలికొనియెద రామచంద్రా ఆ..
చరణము(లు):
తామసింపక యిత్తరి నను కృపజూడు రామచంద్రా
తడయక మీ తల్లిదండ్రుల యానతీరు రామచంద్రా ఆ..
సేవకునిగాచి చెయిపట్టి రక్షింపు రామచంద్రా
చెలువుగ సీతాదేవి యానతీరు రామచంద్రా ఆ..
కోరిక దయచేసి కొదువలు దీర్చుమో రామచంద్రా
కొమరొప్ప మీకుల గురువులానదీరు రామచంద్రా ఆ..
నెనరుంచి నామీద నిరతము బ్రోవుము రామచంద్రా
వినయముగ సౌమిత్రి యానతీరు రామచంద్రా ఆ..
వేడుకమీరగ వేగరక్షింపుమీ రామచంద్రా
జోడుగ భరతశత్రుఘ్నుల యానతీరు రామచంద్రా ఆ..
జంటగ మీవెంట బంటుగ నేలుము రామచంద్రా
తంటలేక మీయింటి యానతీరు రామచంద్రా ఆ..
ఆదరింపుము నన్ను అడియే\న్‌ దాసుడ రామచంద్రా
వాదేల రామదాసుని బ్రోవుమిక శ్రీరామచంద్రా ఆ..
AndhraBharati AMdhra bhArati - bhadrAchala rAmadAsu kIrtanalu - aanabeTTitinani aayaasapaDavaddu raamachaMdraa ( telugu andhra )