కీర్తనలు భద్రాచల రామదాసు ఆశపుట్టె శ్రీరాములతో ఆహా నే పుట్టనైతి
ఆనందభైరవి - ఏక
పల్లవి:
ఆశపుట్టె శ్రీరాములతో ఆహా నే పుట్టనైతి
రఘురాములతో నే పుట్టనైతిని
శ్రీరాములతో బుట్టి సేవలు సేయగనైతిని ఆ..
చరణము(లు):
దశరథనందనులై దాశరథి రాముల వశముగ బాలురతో
వరదుడై యాడంగ వనజనాభునకు దాసుడనై నే భయభక్తితోడ
సకల సేవలు సల్పుచు మఱియును
అకట నలుగురితో నాడుకొందుగద ఆ..
అయోధ్యాపురిలో గజమునెక్కి
అచ్యుతుండురాగాను నాట్యమాడుచు
నన్ను రక్షింపుమందును విశ్వామిత్రుని వెంటపోగా నేపోదును
జనకుడు హరికి జానకిని పెండ్లిచేయగ వారిద్దరికి నే శేషబియ్యమునిత్తును ఆ..
అమ్మవారికి ఆకులు మడిచి యిత్తును
నరులార యితడే నారాయణుడని నే చాటుదును
మనలను రక్షించే మాధవుడు వచ్చెనందును
మనగతి యేమందు ప్రభుదశరథు నే బతిమాలుదుగద ఆ..
కైకేయిని నేగాదనందుగద
రామునికైన రాజ్యమిత్తుగద
ప్రభువయి యేలగ నొనర్తుగద
అడవికిపోగ నంటిపోదుగద ఆ..
గుహునితో గూడుక కూడి మురియుదుగద
నిలిచిదానవుల నెత్తిగొట్టుదుగద
కరయుద్ధంబున గౌగిలింతుగద
కనకమృగము రాగ గాంత తెమ్మంటె ఓ నిర్దయులార అయ్యోనేపోయి ఆ..
ఆమృగమును దెచ్చి అమ్మకిత్తుగద
హరినినేను పోవద్దందునుగద
ఆమృగము వెంటదశముఖుడంతట తపోవేషమున
దశముఖుతన శౌర్యముజూడగ జానకివణకగ ఆ..
ఆరావణుడు సీతమ్మను చెఱపట్టగ
అప్పుడు నేనుంటె అమ్మ కభయమిత్తును
ఆశ్రిత పాదములు నట్టెపట్టుకనే మ్రొక్కుమను
హరిదుఃఖింపగ అమ్మజాడదెత్తును ఆ..
సర్వజ్ఞమూర్తి చాలు నీవిరహమందును
విశ్వములోనందరు విననట్లూరుకుండిరి
సురవరులందరు సుఖంబుగ చూచుచుండిరి
అయ్యో యిదేమని ఆబ్రహ్మాదుల శపింతునుగద ఆ..
మిత్రవంశున కేమిచేయును నే నెవ్వరివేడుదు
ఏమరియుండిరి మానిసులందరు
ఏలపోయెనో యా క్షీరాబ్ధికి
ఏల దశరథుఁడు యజ్ఞముచేసెను ఆ..
ఎందుకు బుట్టిరి యీలోకమునను
ఎందుకువచ్చిరి యీవనమునకును
ఇట్టి వరముల నేలవేడిరి
యెక్కడనోపదు ఇంతటిజాలి ఆ..
పంపాతీరమున బరిమార్చిరి కబంధుని
ఇంపుగ శబరివిందులు యిష్టముతోజేసి
ఇంద్రసూనునికి హితవు గావించి
ఆంజనేయాంగద ముఖ్యాదులు ఆ..
మంజులవాణికి మరువక వెదకగ
వారలతోగూడి వెదకుదుగద
వైదేహిని ప్రేమతోను
సహాయముగ రమ్ము సంపాతిపోకముందును ఆ..
సముద్రమునే చౌకళించి వేగదుముకుదును
లంకను గాలించి పంకజాక్షిని నే సేవింతును
అంగుళీయకమిచ్చి అమ్మా హరియిచ్చెనందును
ఆ వృత్తాంతము హరికి నే విన్నవింతును ఆ..
జానకీరామ జాగేల లేలెమ్మందును
అపరాధిని నేనని వారికి వాహనము ఆంజనేయుడ
ఆ లక్ష్మణునకు అంగదరాజ
ప్రభురాములనే ప్రార్థించెదను గద ఆ..
సేనలగూడుక చెండాడుదుగద
కపులచే వారధి గట్టింతుగద
సముద్రుడా యిది సమయమందుగద
హరిసేవతో పనులాచరింతుగద ఆ..
వలీముఖులకుగల బలము జూతుగద
శుభరామునితో సొంపుకందుంగద
లక్ష్మణాగ్రజుడు సేనను రావించి
లక్ష్మికొరకు కపిలంక జుట్టంగ ఆ..
రక్షించు భద్రాద్రివాస దాసుడనై
రణములో రావణుని ద్రుంతును
ఆ క్షణమున రఘువరునప్పుడే
నే బిలుతును మంగళపతివ్రతను ఆ..
మాధవుకర్పించి మురియుదును
అమ్మకు మారుగ అగ్నిలో జొత్తును
ఆ పుష్పకమెక్కి హరితో నయోధ్యకు బోదును
భరతు డానందభరితుడై వేడుకొనగ ఆ..
భోరున వాద్యములు భువనములునిండి మ్రోయగ
పట్టాభిషేకము పరమఋషులు సేవింపగ
జలజాక్షులు జయములు పాడంగ
రాముల తొడపై లక్ష్మియుండగ ఆ..
లక్ష్మణానుజులు వింజామర విసరగా
వాయుసుతుడు పదవనజము లొత్తగా
జేరి విభీషణ మహాత్మయనగా
ఆర్ధికపులు హరిగోవిందయనగా ఆ..
బ్రహ్మాదులు హరి ప్రస్తుతింపగా
తల్లి మారుతికి దండవేయగా
నాతల్లియప్పుడు నాకు వేయునుగద
కష్టపడితినని కరుణించునుగద సీతారాములు సిరులిత్తురు గద ఆ..
AndhraBharati AMdhra bhArati - bhadrAchala rAmadAsu kIrtanalu - aashapuTTe shriiraamulatoo aahaa nee puTTanaiti ( telugu andhra )