కీర్తనలు భద్రాచల రామదాసు ఇతడేనా ఈ లోకములో గల
శంకరాభరణ - త్రిపుట
పల్లవి:
ఇతడేనా ఈ లోకములో గల
పతితుల నెల్లను పావనము చేయువాడు ఇ..
చరణము(లు):
పరిపూర్ణకరుణచే బ్రహ్మాదుల గాచిన
నరసింహుడైనట్టి నళినదళేక్షణుడు ఇ..
ఇల లంకపురమున అవనిజను బ్రోవ
బలుడైన రావణుని పరిమార్చినవాడు ఇ..
అలనాడు ద్రౌపతికి అక్షయవలువలు
వల నొప్పనొసగిన వైకుంఠవాసుడు ఇ..
ఏ వేళ మునివరులు నితర చింతలు మాని
కేవలము మదినుంచి కొలువు గాచెడువాడు ఇ..
ప్రేమను దయతో నాపన్నుల బ్రోచుచు
రామదాసునేలు రామచంద్రవిభుడు ఇ..
AndhraBharati AMdhra bhArati - bhadrAchala rAmadAsu kIrtanalu - itaDeenaa ii lookamuloo gala ( telugu andhra )