కీర్తనలు భద్రాచల రామదాసు ఇదిగో భద్రాద్రి గౌతమి అదిగో చూడండి
వరాళి - ఆది (మోహన - ఆది)
పల్లవి:
ఇదిగో భద్రాద్రి గౌతమి అదిగో చూడండి
ముదముతో సీత ముదిత లక్ష్మణులు
కలసి కొలువగా రఘుపతియుండెడి ఇది..
చరణము(లు):
చారుస్వర్ణప్రాకార గోపుర
ద్వారములతో సుందరమైయుండెడి ఇది..
అనుపమానమై యతిసుందరమై
దనరుచక్రమది ధగధగ మెరిసెడి ఇది..
కలియుగమందున నిలవైకుంఠము
నలరుచునున్నది నయముగ మ్రొక్కుడి ఇది..
పొన్నల పొగడల పూపొదరిండ్లతొ
చెన్నుమీరగను చెలగుచునున్నది ఇది..
శ్రీకరముగ శ్రీరామదాసుని
ప్రాకటముగ బ్రోచే ప్రభువాసము ఇది..
AndhraBharati AMdhra bhArati - bhadrAchala rAmadAsu kIrtanalu - idigoo bhadraadri gautami adigoo chuuDaMDi ( telugu andhra )