కీర్తనలు భద్రాచల రామదాసు ఎంతో మహానుభావుడవు నీవు
వరాళి - రూపక (శంకరాభరణ - త్రిపుట)
పల్లవి:
ఎంతో మహానుభావుడవు నీవు
ఎంతో చక్కని దేవుడవు ఎంతో..
వింతలు చేసితి వీలోకమందున
సంతత భద్రాద్రిస్వామి రామచంద్ర ఎంతో..
చరణము(లు):
తొలివేల్పు జాంబవంతుని చేసినావు
మలివేల్పు పవనజుగా చేసినావు
వెలయ సూర్యు సుగ్రీవుగ చేసినావు
అలనెల్ల సురల కోతుల జేసినావు ఎంతో..
కారణ శ్రీ సీతగ జేసినావు
గరిమశేషుని లక్ష్మణుని జేసినావు
ఆ రెంటి భరత శత్రుఘ్నుల జేసినావు
నారాయణ నీవు నరుడవైనావు ఎంతో..
ఱాతికి ప్రాణము రప్పించినావు
నాతి యెంగిలికానందించినావు
కోతిమూకలనెల్ల గొలిపించినావు
నీటిపై కొండల నిల్పించినావు ఎంతో..
లంకపై దండెత్తి లగ్గెక్కినావు
రావణ కుంభకర్ణుల ద్రుంచినావు
పంకజాక్షిని సీత పాలించినావు
లంకేశు దివ్యపుష్పక మెక్కినావు ఎంతో..
పరగ నయోధ్యకు బరతెంచినావు
పట్టాభిషిక్తుడవై పాలించినావు
వర భద్రగిరియందు వసియించినావు
ధరను రామదాసు దయనేలినావు ఎంతో..
AndhraBharati AMdhra bhArati - bhadrAchala rAmadAsu kIrtanalu - eMtoo mahaanubhaavuDavu niivu ( telugu andhra )