కీర్తనలు భద్రాచల రామదాసు ఎందుకు దయరాదు శ్రీరామ
ఆనందభైరవి - తిశ్ర ఏక
పల్లవి:
ఎందుకు దయరాదు శ్రీరామ
నేనేమి చేసితి శ్రీరామ ఎం..
చరణము(లు):
గతినీవే యనుకొంటి శ్రీరామ నా
వెత మాన్పవయ్య శ్రీరామ ఎం..
చేపట్టి రక్షింపవేల శ్రీరామ
నాప్రాపు నీవేనయ్య శ్రీరామ ఎం..
అయ్యయ్యో నానేరమేమి శ్రీరామ నా
కుయ్యాలింపవయ్య శ్రీరామ ఎం..
ఇంక నీదయ రాకుంటె శ్రీరామ నా
సంకట మెటుతీరు శ్రీరామ ఎం..
ఏండ్లు పండ్రెండాయెనే శ్రీరామ నీ
కండ్లకు పండుగె శ్రీరామ ఎం..
వాసియౌ భద్రాద్రివాస శ్రీరామ రామ
దాసుని విడువకు శ్రీరామ ఎం..
AndhraBharati AMdhra bhArati - bhadrAchala rAmadAsu kIrtanalu - eMduku dayaraadu shriiraama ( telugu andhra )