కీర్తనలు భద్రాచల రామదాసు ఎన్నగాను రామభజన కన్న మిక్కిలున్నదా ఎ..
పంతువరాళి - రూపక
పల్లవి:
ఎన్నగాను రామభజన కన్న మిక్కిలున్నదా ఎ..
అను పల్లవి:
సన్నుతించి శ్రీరామచంద్రు తలచవే మనస?
కన్నవిన్నవారి వేడుకొన్న నేమిఫలము మనస? ఎ..
చరణము(లు):
రామచిలుక నొకటి పెంచి ప్రేమ మాటలాడ నేర్పి
రామరామరామ యనుచు రమణియొకతె పల్కగా
ప్రేమమీర భద్రాద్రిధాముడైన రామవిభుడు
కామితార్థము ఫలములిచ్చి కైవల్యమొసగలేదా? ఎ..
శాపకారణము నహల్య చాపరాతి చందమాయె
పాపమెల్ల బాసె రామపదము సోకినంతనే
రూపవతులలో నధిక రూపురేఖలను కలిగియు
తాపమెల్ల తీరి రామతత్త్వమెల్ల తెలుపలేదా? ఎ..
AndhraBharati AMdhra bhArati - bhadrAchala rAmadAsu kIrtanalu - ennagaanu raamabhajana kanna mikkilunnadaa e.. ( telugu andhra )