కీర్తనలు భద్రాచల రామదాసు ఎన్నెన్ని జన్మము లెత్తవలయునో యేలాగు తాళుదు ఓ రామా ఎ..
వరాళి - చాపు (పంతువరాళి - త్రిపుట)
పల్లవి:
ఎన్నెన్ని జన్మము లెత్తవలయునో యేలాగు తాళుదు ఓ రామా ఎ..
అను పల్లవి:
నన్నింత కన్నడజేయుట నీకు న్యాయము కాదు సుమీ ఓ రామా ఎ..
చరణము(లు):
మొదట నెరుగనితనమున సగమాయువు నిదురపాలై పోయెగా ఓ రామా
పదపడి తక్కిన పదియేండ్లు బాలత్వమునను బోయెగా ఓ రామా ఎ..
వదలక యౌవనమున పరభామలవలల దగులనాయెగా ఓ రామా
ముదిమిని సంసారాంధకూపములో జిక్కి మునిగితేలనాయెగా ఓ రామా ఎ..
తనువస్థిరంబని తారకనామము తలపోయలేనైతిగా ఓ రామా
దినదినము పొట్టకొరకై దీనుల వేడివేడి దీనత్వ మొందితిగా ఓ రామా ఎ..
అనుదినమును గురువుపదేశ యోగము నభ్యసించనైతిగా ఓ రామా
ఎనసి నిముషమైన మీపాదములపైని మనసు నిల్పగనైతిగా ఓ రామా ఎ..
వాసిగ నిహములో బడిన పాటులెల్ల బాపిన నామముగా ఓ రామా
మీ సేవజేసియు మిమ్మే నమ్మిన భవపాశము లంటవుగా ఓ రామా ఎ..
లేశమైన కృపజేసి భద్రాచలవాస కావగరావుగా ఓ రామా
ఆశతో నే రామదాసుడనని మీకు దోసిలొగ్గితిగా ఓ రామా ఎ..
AndhraBharati AMdhra bhArati - bhadrAchala rAmadAsu kIrtanalu - ennenni janmamu lettavalayunoo yeelaagu taaLudu oo raamaa e.. ( telugu andhra )