కీర్తనలు భద్రాచల రామదాసు ఏటికి దయరాదు శ్రీరాములు నన్ను
ఆనందభైరవి - ఆది
పల్లవి:
ఏటికి దయరాదు శ్రీరాములు నన్ను
ఏమిటికి రక్షింపవు శ్రీరాములు ఏ..
చరణము(లు):
పరులను వేడను శ్రీరాములు నీకే
కరములు చాచితి శ్రీరాములు ఏ..
పండ్రెండేండ్లాయెనే శ్రీరాములు బంది
ఖానలో యున్నాను శ్రీరాములు ఏ..
అర్థము తెమ్మనుచు నన్ను శ్రీరాములు
అరికట్టుచున్నారు శ్రీరాములు ఏ..
తానీషా జవానులు శ్రీరాములు నన్ను
తహశీలు చేసేరు శ్రీరాములు ఏ..
ముచ్చటాడవేమి శ్రీరాములు నీవు
ఇచ్చే యర్థములిమ్ము శ్రీరాములు ఏ..
నీచే గాకున్నను శ్రీరాములు మా
తల్లి సీతమ్మ లేద శ్రీరాములు ఏ..
మాతల్లి సీతమ్మకైన శ్రీరాములు నే
మనవి చెప్పుకొందునయ్య శ్రీరాములు ఏ..
ఆశించిన దాసుని శ్రీరాములు నీకు
పోషించు భారము లేదా శ్రీరాములు ఏ..
నిన్ను నమ్మినానయ్య శ్రీరాములు
గట్టిగ నా నెమ్మదిలో శ్రీరాములు ఏ..
వెడలిటు రారేమి శ్రీరాములు మీకు
విడిది భద్రాచలమా శ్రీరాములు ఏ..
వాసిగ భద్రాద్రి శ్రీరాములు రామ
దాసుని రక్షింపు శ్రీరాములు ఏ..
AndhraBharati AMdhra bhArati - bhadrAchala rAmadAsu kIrtanalu - eeTiki dayaraadu shriiraamulu nannu ( telugu andhra )