కీర్తనలు భద్రాచల రామదాసు ఏడనున్నాడో నా పాలిరాము
వరాళి - ఆది
పల్లవి:
ఏడనున్నాడో నా పాలిరాము
డేడనున్నాడో నా పాలిదేవు డేడనున్నాడో ఏ..
చరణము(లు):
ఏడనున్నాడో గానిజాడ తెలియరాదు
నాడు గజేంద్రుని కీడుబాపినతండ్రి ఏ..
ద్రౌణిబాణజ్వాల దాకిన బాలునికి
ప్రాణమిచ్చిన జగత్ప్రాణరక్షకుడు ఏ..
పాంచాలి సభలోన భంగమొందిననాడు
వంచనలేకను వలువలిచ్చినతండ్రి ఏ..
దూర్వాసుడుగ్రమున ధర్మసుతునిజూడ
నిర్వహించిన నవనీత చోరకుడు ఏ..
అక్షయముగ భద్రాచలమందున
సాక్షాత్కరించిన జగదేకవీరుడు ఏ..
AndhraBharati AMdhra bhArati - bhadrAchala rAmadAsu kIrtanalu - eeDanunnaaDoo naa paaliraamu ( telugu andhra )