కీర్తనలు భద్రాచల రామదాసు ఏమయ్యరామ బ్రహ్మేంద్రాదులకునైన
కల్యాణి - రూపక (కాంభోజి - ఝంప)
పల్లవి:
ఏమయ్యరామ బ్రహ్మేంద్రాదులకునైన
నీ మాయ దెలియవశమా శ్రీరామ ఏ..
అను పల్లవి:
కామారివినుత గుణధామ కువలయదళ
శ్యామ ననుగన్నతండ్రి శ్రీరామ ఏ..
చరణము(లు):
సుతుడనుచు దశరథుడు హితుడనుచు సుగ్రీవు
డతిబలుడనుచు కపులు శ్రీరామ క్షితినాథుడనుచు భూ
పతులు కొలిచిరిగాని పతితపావనుడనుచు మదితెలియలేరైరి ఏ..
చెలికాడనుచు పాండవులు విరోధివటంచు
నలజరాసంధాదులు శ్రీరామ కలవాడవని కు
చేలుడు నెరిగిరిగాని జలజాక్షుడని నిన్ను సేవింపలేరైరి ఏ..
నరుడవని నరులు తమ దొరవనుచు యాదవులు
వరుడవనుచు గోపసతులు శ్రీరామ కరివరద భద్రగిరి
శ్రీరామదాసనుత పరమాత్ముడని నిన్ను భావింపలేరైరి ఏ..
AndhraBharati AMdhra bhArati - bhadrAchala rAmadAsu kIrtanalu - eemayyaraama brahmeeMdraadulakunaina ( telugu andhra )