కీర్తనలు భద్రాచల రామదాసు ఏమిర రామ నావల్ల నేర మేమిరా రామ
నాదనామక్రియ - ఆది
పల్లవి:
ఏమిర రామ నావల్ల నేర మేమిరా రామ
ఏమిర రామ యీ కష్టము నీమహిమో నాప్రారబ్ధమో ఏ..
చరణము(లు):
కుండలిశయన వేదండ రక్షకా
అఖండతేజ నాయండ నుండవే ఏ..
పంకజలోచన శంకరనుత నా
సంకటమును మాన్పవె పొంకముతోను ఏ..
మందరధర నీ సుందర పదములు
ఇందిరేశ కనుగొందు జూపవే ఏ..
దినమొక ఏడుగ ఘనముగ గడిపితి
తనయుని మీదను దయలేదయయో ఏ..
సదయహృదయ నీ మృదుపదములు నా
హృదయ కమలమున వదలక నిలిపితి ఏ..
రామ రామ భద్రాచల సీతా
రామదాసుని ప్రేమతో నేలవే ఏ..
AndhraBharati AMdhra bhArati - bhadrAchala rAmadAsu kIrtanalu - eemira raama naavalla neera meemiraa raama ( telugu andhra )