కీర్తనలు భద్రాచల రామదాసు ఏల దయరాదో రామయ్య
పున్నాగవరాళి - ఆట ( - ఆది)
పల్లవి:
ఏల దయరాదో రామయ్య
ఏల దయ రాదో రామయ్య నీకు ఏ..
అను పల్లవి:
శ్రీమేలుకై పాటుబడితినని యే
ల యీ యభాండము చాలుచాలును ఏ..
చరణము(లు):
బ్రహ్మగూర్చెగదే అహోపర
బ్రహ్మ కావగదే రామ
బ్రహ్మజనక భవబ్రహ్మేంద్రాదులు
బ్రహ్మానందము పాలైనారట ఏ..
పాపములచేత రామయ నే
నోపలేను గద రామ
శ్రీపతి యేప్రాపులేకను నీ
ప్రాపె గోరితి భక్తపాపహరణ హరి ఏ..
తలపగ జాల ఆనంద
బాష్పము లూరెగద రామ
నీలనీరదనిభ కోమలరూప భద్ర
శైలవాస రామదాసు నేలగ ఏ..
AndhraBharati AMdhra bhArati - bhadrAchala rAmadAsu kIrtanalu - eela dayaraadoo raamayya ( telugu andhra )