కీర్తనలు భద్రాచల రామదాసు ఏలాగుతాళుదు నేమిసేతురా రామా
బేగడ - ఏక (- చాపు)
పల్లవి:
ఏలాగుతాళుదు నేమిసేతురా రామా
ఈ జాలిచేతను తాళజాలనురా రామా ఏ..
చరణము(లు):
దీనజనులకెల్ల దిక్కునీవే రామా
మనమున నిన్ను నేమరవనో రామా ఏ..
పావనమూర్తియో పట్టాభిరామా
కావవే ఈవేళ కౌసల్యరామా ఏ..
శరణని నీమరుగు జేరితిరామా
శరణంటె కాచేది బిరుదు రఘురామా ఏ..
చెప్పరాని ప్రేమ నెందుదాతుర రామా
ఆపన్నరక్షకుడ నాపాలి శ్రీరామా ఏ..
నీ సొమ్మునేననుట నిజమాయెరా రామా
నా దోషములనన్ని దొలగింపవె రామా ఏ..
రాతికైన చెమట రంజిల్లునే రామా
ఆతీరు నీమనసునొందదే శ్రీరామా ఏ..
యమబాధ లొందగ నేరనో రామా
యమదండనలులేక యెడబాపురామా ఏ..
వాసిగ రామకీర్తనలు జేసితి రామా
దాసుడను నా మీద దయయుంచుమీ రామా ఏ..
AndhraBharati AMdhra bhArati - bhadrAchala rAmadAsu kIrtanalu - eelaagutaaLudu neemiseeturaa raamaa ( telugu andhra )